Návrh řídicích algoritmů jednotky osvětlení experimentálního elektromobilu

Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh řídicích algoritmů jednotky osvětleníexperimentálního elektromobilu eŠus. Experimentální elektromobil je společnýmprojektem Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Fakulty strojníTechnické univerzity v Liberci. Elektromobil slouží k výzkumným a výukovým účelům.V teoretické části je v jejím úvodu popsán účel čelních světel automobilu. Uvedeny jsourozdíly mezi různými konvenčními zdroji světla, halogenovými a xenonovýmižárovkami. Práce se dále zabývá vysvětlením a popisem LED zdrojů světla, jejich kladyi zápory a vývojem, kterým v minulosti tyto zdroje prošly.Následuje popis aktuálních trendů v automobilové osvětlovací technice. Jsou zdevysvětleny současné moderní funkce, které se v automobilovém průmyslu začalyobjevovat. Je objasněn princip adaptabilního systému předních světel AdaptiveFrontlighting Systém (AFS), který zajišťuje, že se světlomety přizpůsobí aktuální situaci,tedy počasí či prostředí, ve kterém se vozidlo pohybuje.V praktické části se práce zabývá návrhem algoritmů. Pro návrh řídicích algoritmů jezvolena open source platforma Arduino. V práci jsou popsány důvody pro výběr právětéto platformy, její výhody i nevýhody a porovnání s dalšími možnými variantami. Dálejsou tu i jednotlivé funkce programu pro automatické řízení světel. Hlavní funkce jsoupodrobně rozebrány a uvedeny části kódu, psané pro platformu Arduino i s komentářipřímo ve zdrojovém kódu. Dále jsou popsány průběhy měření proudů, intenzity osvětlenía teplot jednotlivých zdrojů. Výsledky měření jsou pro přehlednost vloženy do tabulky.Práce také popisuje jednotlivé kroky k výběru zdrojů osvětlení a důvody, které vedlyk výběru konkrétních modelů.
The aim of this thesis is to design controlling algorithm of lighting unit for experimentalelectric car eŠus. This electric car is common project of Faculty of Mechatronics,Informatics and Interdisciplinary Studies and the Faculty of Engineering of the TechnicalUniversity in Liberec. Electric car is used for research and educational purposes.In this thesis are described purpose of the lights in front of cars in the introduction. Thereare described differences between conventional light sources, halogen's lampsand xenon's lamps. The thesis also deals with the explanation and description of LEDlight sources, their advantages and disadvantages and development of this sources whichhave gone through in the past.This thesis follow with a description of actual trends in automotive lighting technologies.There are explained modern contemporary features that began emerge in the automotiveindustry. Frontlighting Adaptive System (AFS) which ensure adapting headlampsof the current situation depend of the weather and the environment in which is the vehiclemoves is there explained.Practical part of thesis is focused on a designing of algorithm. For designing of controlalgorithms was chosen open source Arduino platform. There are described the reasonsfor choosing this platform, its advantages and disadvantages in comparison with otherpossibilities. Next the thesis describes the various functions of the program for automaticlighting control. The main functions are described in detail and include parts of codewritten for the Arduino platform and comments in the source code. There is describedthe process of measuring currents, light intensity and temperature each of sources.The measurement results were for better clarity inserted in the table. Thesis describesthe single steps for the light sources selection and reasons that led to the choiceof concrete models too.
Description
Subject(s)
osvětlení, řídicí jednotka, algoritmus, Arduino, CAN bus, lighting, control unit, algorithm, Arduino, CAN bus
Citation
ISSN
ISBN