Význam komunikace jako prostředku prevence syndromu vyhoření u pracovníků přímé péče

Title Alternative:The Importance of Communication as a Mean of Burnout Syndrome Prevention among Direct Care Workers
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace jako prostředku prevence syndromu vyhoření se zaměřením na pracovníky přímé péče. Cílem bylo vymezit pojem komunikace, popsat formy a funkce komunikace. Také popsat vlivy, které na komunikaci působí, fáze komunikačního procesu a nároky na komunikaci pracovníků přímé péče. Jsou zde uvedeny vybrané aspekty vzniku pracovního stresu a syndromu vyhoření pracovníků. Teoretická část s využitím odborných zdrojů popisuje poznatky z oblasti komunikace a vliv využívání komunikačních dovedností jako prostředku prevence syndromu vyhoření. V části praktické bylo na základě dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru zjišťováno využívání konkrétní komunikační dovednosti jako prostředku prevence syndromu vyhoření, využívání možností zvýšení znalostí a dovedností z oblasti komunikace prostřednictvím školicích akcí a identifikací projevů syndromu vyhoření. Výsledky praktické části prokázaly, že více než polovina respondentů využívá konkrétní komunikační dovednosti, získané prostřednictvím školicích akcí a zároveň je schopna identifikovat projevy syndromu vyhoření. K navrhovaným opatřením lze zařadit pokračování ve vzdělávání v oblasti komunikace, účast na supervizích, podporu týmové spolupráce, psychologickou péči o pracovníky.
This thesis is concerned with the problem of communication as a preventive factor in burnout syndrome with a focus on direct care workers. The aim of the thesis was to define the term 'communication' and to describe different forms and functions of communication. The thesis also focused on description of bearings that have an effect on communication, different phases of the process of communication and communication demands of direct care workers. Selected aspects of origins of working stress and workers' burnout syndrome are also mentioned in the thesis. Theoretical part supported by specialist sources describes findings from the field of communication and the influence of the use of communication skills as a burnout prevention. The practical part based on a questionnaire survey and structured interview examined the use of a specific communication skill as a burnout prevention, the use of options for communication skills and knowledge development by holding school events and identifying the symptoms of the burnout syndrome. The results of the practical part proved that more than half of respondents use specific communication skills gained during school events and are able to identify the symptoms of the burnout. It is possible to suggest continuing in education in the field of communication, participation in supervisions, supporting teamwork and psychological treatment for workers as preventing measures of burnout.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN