Zhodnocení finanční situace vybraného rodinného podniku

Abstract
Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku s názvem Trafika a potraviny U Mirky za pomoci elementární finanční analýzy. V úvodní části jsou představeny teoretické metody používané při analýze, jejich vysvětlení a způsob aplikace. Druhá, praktická, část již posuzuje na základě shromážděných dat finanční situaci podniku. V poslední části je závěr zahrnující doporučení pro zlepšení chodu podniku.
The aim of the bachelor thesis is evaluation of the financial status of the enterprise named Trafika a potraviny U Mirky, with the means of elementary financial analysis methods. In the initial part theoretical methods used during the analysis are introduced as well as their explanation and the ways they were applied. Gathered data is evaluated in the second practical part based on which is judged the financial situation of the enterprise. Final part includes summary and recommendation on how to improve the business management.
Description
Subject(s)
Finanční analýza, analýza účetních výkazů, finanční toky, finanční ukazatele, poměrové ukazatele, tokové ukazatele, ukazatele likvidity, ukazatele rentability, ukazatele zadluženosti, obrat aktiv, čistý pracovní kapitál, Financial analysis, financial statement analysis, cash-flow, financial indicators, ration indicators, flow indicators, liquidity ratios, profitability ratios, indebtedness ratio, turnover on the assets, net working capital
Citation
ISSN
ISBN