Porucha pozornosti s hyperaktivitou u dětí

Title Alternative:Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis treats children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. The aim is to find out how a child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder is taken in the class and how teachers are familiar with the educational methods and strategies when dealing with these children. The work consists of two key areas. The theoretical part describes earlier and current terminology, etiology, behavior, diagnosis and diagnostic criteria for Attention Deficit Hyperactivity Disorder using expert sources. It also deals with the potential effect on the symptoms of the disorder, it focuses on the position of the children with the aforementioned failure in school and taking the class team as well. The practical part of the thesis presents the results of two surveys investigating the attitude of upper primary school pupils to classmates with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. The aim was also to find out whether teachers know and use reeducation methods and procedures appropriate for such children. The findings can serve as feedback for teachers and can be a source of information for parents of Attention Deficit Hyperactivity Disorder children. The results can also be challenging for primary school management within the meaning of the potential to improve the access for children with this disorder.
Bakalářská práce se zabývá problematikou dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Cílem práce je zjistit, jak je dítě s poruchou pozornosti s hyperaktivitou přijato v třídním kolektivu a jak jsou pedagogové seznámeni s metodami a možnostmi výchovy a vzdělávání těchto dětí. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, ve které je s použitím odborných zdrojů popisována dřívější a současná terminologie, etiologie, projevy chování, diagnostika a diagnostická kritéria poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Dále se věnuje možnostem ovlivnění projevů této poruchy, zabývá se postavením dětí s výše zmíněnou poruchou ve škole a jejich přijetím třídním kolektivem. Praktická část bakalářské práce přináší výsledky dvou dotazníkových šetření, kterými jsme zjišťovali postoj žáků druhého stupně základních škol ke spolužákům s poruchou pozornosti s hyperaktivitou a to, zda vyučující znají a využívají reedukační metody a postupy vhodné pro tyto děti. Zjištěné poznatky mohou sloužit jako zpětná vazba vyučujícím a mohou být zdrojem informací pro rodiče dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Výsledky mohou být rovněž podnětné pro vedení základních škol ve smyslu možného zlepšení přístupu k dětem s touto poruchou.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 70
Subject(s)
adhd, hyperactivity, impulsivity, attention disorder, children, teachers, reeducation methods, affecting speech, educational practices, teaching, elementary school, adhd, hyperaktivita, impulzivita, porucha pozornosti, děti, vyučující, reedukační metody, ovlivnění projevů, výchovné postupy, vyučování, základní škola
Citation
ISSN
ISBN