Kalibrace transportního modelu na superpočítači

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá simulací šíření radioaktivních látek z hlubinného úložiště vysoce aktivního odpadu. Pojednává o nakládání s jaderným odpadem z hlediska bezpečného uložení, které je testováno simulacemi v programu FEFLOW a parametry kalibrovány v programu FEPEST. Práce také rozebírá samotnou práci se zmíněnými programy v kombinaci s využitím výpočetního výkonu MetaCentra, konkrétně počítače Charon, který je nutný k dostatečně rychlé a přesné kalibraci a vyhodnocení citlivostí parametrů z vytvořených simulačních modelů. Všechny dosažené výsledky jsou vyhodnoceny a interpretovány číselně i graficky.
This bachelor's thesis deals with the simulation of the spread of radioactive substances from the deep repository of high-radiation waste. It deals with the management of nuclear waste in terms of safe storage, which is tested by simulations in the FEFLOW program and parameters calibrated in the FEPEST program. The work also analyzes the work with the mentioned programs in combination with the use of the computing power of MetaCentrum, specifically, the Charon computer is necessary for sufficiently fast and accurate calibration and evaluation of sensitivity from the createdsimulation models. All results are evaluated and interpreted numerically and graphically.
Description
Subject(s)
FEFLOW, FEPEST, Simulace, Radiace, Superpočítač, FEFLOW, FEPEST, Simulation, Radiation, Supercomputer
Citation
ISSN
ISBN