Výchova a vzdělávání lidí s kombinovaným postižením

Abstract
Cílem diplomové práce bylo charakterizovat současný stav v oblasti výchovy a vzdělávání lidí s kombinovaným postižením, porovnat specifické potřeby v oblasti výchovy a vzdělávání lidí s kombinovaným postižením žijících v ústavech a v rodinách a zjistit, jaké výchovně-vzdělávací přístupy jsou využívány u lidí s kombinovaným postižením, kteří žijí v ústavech a v rodinách. K naplnění cíle byly v teoretické části práce definovány pojmy: speciální pedagogika, postižení, kombinované postižení, výchova a vzdělávání, speciálně-pedagogické metody, materiální a technické prostředky výchovy a vzdělávání, speciálně-pedagogická diagnostika, lidské potřeby, výchovně-vzdělávací přístupy a specifické potřeby lidí s kombinovaným postižením. V empirické části diplomové práce se autorka zabývala výzkumem oblastí specifických potřeb lidí s kombinovaným postižením, kteří žijí v rodině nebo v ústavu a využíváním výchovně-vzdělávacích přístupů vedoucích k naplňování těchto specifických potřeb. Autorka vedle snahy objektivně zachytit tyto oblasti do statistického výstupu, věnovala také pozornost subjektivním pocitům a dojmům lidí s kombinovaným postižením žijících v rodinách nebo ústavu. Výzkum probíhal formou individuálních rozhovorů, které autorka vedla s lidmi s kombinovaným postižením.
This thesis aims to characterise the current state of education and training for people with multiple disabilities, to compare the specific educational and training needs of people with multiple disabilities living in institutional facilities and those who live with their families, and to identify the educational and training strategies that are applied for people with multiple disabilities living in institutional facilities and those who live with their families. In order to realise these objectives, the author used the theoretical section to define the following relevant terms: special education, disability, multiple disabilities, education and training, special education methods, material and technical resources for education and training, special education diagnosis, human needs, education and training strategies, and the specific needs of people with multiple disabilities. The empirical section of the thesis focuses on the research performed regarding the special needs of people with multiple disabilities who live either with their family or in an institution and the use of educational and training strategies to meet these specific needs. In addition to her attempt to objectively cover these areas in the statistical output, the author also considered the subjective feelings and thoughts of people with multiple disabilities who live with their families and of those who live in institutional facilities. The research was performed through interviews that the author led with people with multiple disabilities.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: diagnostika, kombinované postižení, lidské potřeby, poradenství, postižení, rodina, speciálně pedagogické metody, speciální pedagogika, specifické potřeby lidí s kombinovaným postižením, terapie, ústav, výchova, výchovně-vzdělávací přístupy, vzdělávání, Keywords: diagnosis, multiple disabilities, human needs, counselling, disability, family, special education methods, special education, specific needs of people with multiple disabilities, therapy, institutional facilities, training, educational and training strategies, education
Citation
ISSN
ISBN