Aerodynamické ucpání v nadzvukovém ejektoru

Abstract
Práce se zabývá studiem proudění stlačitelné tekutiny v nadzvukových ejektorech s osově nastavitelnou hnací tryskou. V úvodní části je představeno téma práce a jsou uvedeny cíle výzkumu. Dále je zaměřena pozornost na teorii týkající se stlačitelného proudění a aerodynamického ucpání. Následuje teorie nadzvukových ejektorů a jejich návrhových metod. Jsou představeny dvě analytické metody používané pro návrh nadzvukových ejektorů, přičemž každá z metod vychází z jiných předpokladů. Další části se zabývají metodami numerického a experimentálního výzkumu. V práci je vyšetřován vliv provozních podmínek a osové vzdálenosti hnací trysky od směšovací komory na proudění v nadzvukovém ejektoru. Je blíže popsána struktura proudění uvnitř ejektoru a proveden rozbor z hlediska aerodynamického ucpání hnaného proudu. Jsou formulovány závěry a uvedeny přínosy práce včetně doporučení pro další výzkum problematiky.
This work deals with the investigation of the compressible flow in supersonic ejectors with a movable motive nozzle. First, the thesis topic is introduced and the research objectives are set. Second, attention is paid to the theory of the compressible fluid flow and aerodynamic choking. The next part is devoted to the theory of supersonic ejectors and their design methods. Two analytical methods are introduced, each of them utilizing different assumptions. Following parts discuss the methods of numerical and experimental research conducted. Furthermore, a thorough analysis of the flow inside the ejector for a set of working and geometrical parameters is also carried out. Special attention is paid to the aerodynamic choking of the secondary flow. Finally, the results obtained are evaluated and recommendations for further research are stated.
Description
Subject(s)
aerodynamické ucpání, nadzvukový ejektor, nastavitelná hnací tryska, výpočetní mechanika tekutin, Aerodynamic Choking, Computational Fluid Dynamics, Movable Motive Nozzle, Supersonic Ejector
Citation
ISSN
ISBN
Collections