Rok 2021

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Využití termoakustického jevu k chlazení mikroelektronických zařízení
  Tisovský, Tomáš; ; Vít Tomáš, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 55449
  Se stále rostoucím výkonem přenosných elektronických zařízeníse jedním z nejdůležitějších témat v jejich konstrukci stáváotázka intenzivního chlazení mikroelektroniky. Práce se zabývávyužitelností termoakustického jevu k chlazení mikroelektronickýchzařízení, shrnuje dosavadní poznatky a moderní postupy v oblastichlazení mikroelektronických systémů a představuje termoakustickéchlazení jako jednu z alternativních cest snižování teplotymikroelektronických zařízení. Práce detailně popisuje důsledkyminiaturizace termoakustických zařízení z pohledu mechanikytekutin. Za tímto účelem byly zvoleny vhodné fyzikální modelya sestaven algoritmus pro numerické simulace akustickýcha termoakustických rezonátorů. Součástí práce je validacenumerického modelu jednoduchého termoakustického zařízení.
 • Item
  Vývoj zařízení pro automatickou výrobu nanovlákenných přízí
  Shynkarenko, Andrii; ; Lukáš David, prof. RNDr. CSc. Skolitel : 55119
  Tato disertační práce předkládá kompletním postup od návrhu po realizaci a výsledky následného testování automatizované laboratorní linky pro výrobu rozmanitých mikro- a nanovlákenných struktur. Studium zvláknitelnosti a využití mikro- a nanovlákenných struktur je nekončící odborná práce, do které jsou zapojené stovky vědecko-výzkumných organizací a průmyslových podniků. Unikátní experimentální zařízení postavené v rámci disertační práce slouží jako nástroj pro studium tvorby mikro- a nanovláken a pro rozšíření oblastí využití vlákenných struktur vyhotovených pomocí tohoto stroje. Pro snazší orientaci je disertační práce rozdělena do 8-ti kapitol. Na začátku, po uvedení autorovy motivace a cílů, jsou popsané nezbytné teoretické znalosti a dovednosti pro pochopení technologií a jejich fyzikálních principů, které byly využité pro tvorbu vláken. Dále byla provedena literární a patentová rešerše na předmět existujících podobných strojů a způsobů výroby. Následně jsou popsány kompletní postupy návrhů laboratorní linky, do kterých spadá konstrukce, elektronika, automatizace a programování stroje. Další část práce pojednává o ověření funkčnosti automatizované laboratorní linky, pomocí které byla vyrobena řada mikro- a nanovlákenných struktur a provedena jejich základní morfologická analýza. Potom následuje kapitola Diskuze a plány, kde autor uvádí návrhy pro pokračování vývoje a aktualizace zařízení.
 • Item
  Hodnocení vybraných vlastností geosilikátů
  Dufková, Iva; ; Louda Petr, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55456
  Práce je zaměřena na studium struktury geopolymerních kompozitů z různých typů plniv s využitím především ve stavebnictví. Teoretická část se zabývá přiblížením pojmu geosilikáty a vlivu hluku ze silniční a železniční dopravy na lidský organismus a možností snížení negativních účinků. Experimentální část zahrnuje výrobu kompozitů s různými plnivy, jejich specifikaci a popisu zvolených metod testování. Dále se práce zabývá zpracováním výsledků z akustické pohltivosti, mechanických a tepelných vlastností s možností užití ve stavebnictví a se zaměřením na hodnocení jejich souhrnných vlastností.
 • Item
  Carbon-modified plastic materials for food packaging
  Szczypiński, Michał Marek; ; Mitura Stanislaw, prof. RNDr. DrSc. Skolitel : 57822
  The work focuses on the development of nanodiamond/polymer coatingson plastic packaging films with an antioxidant effect that inhibits therancidity of fats. The theoretical part deals with aspects of surface sciencerelated with film-forming materials, colloidal suspensions stability,surface wettability and adhesion In addition, it also covers topics such asnanodiamond properties and plastic films tribology. The experimental partinvolves the plastic films surface activation with plasma technology toimprove adhesion, preparation of film-forming suspensions, coatingplastic films with antioxidant layers by casting suspensions on theirsurface, microscopic analysis of the obtained coatings and evaluation oftheir tribological and antioxidant properties. Conducting a controlledrancidification linseed oil spread on the film coated with the developednanodiamond/polymer coatings confirmed their high efficiency.
 • Item
  Způsoby optimalizace tvorby licího zrna u polokontinuálně litých kruhových odlitků z hliníkových slitin
  Skalický, Ivan; ; Nová Iva, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55405
  Disertační práce se zabývá posouzením vlivu tepelných poměrů v licím systému polokontinuálně odlévaných čepů a vlivu licích parametrů na dosahovanou kvalitu odlitku a to především na velikost licího zrna. Současně se zaměřuje na ověření nukleační účinnosti používaných zjemňovacích prostředků a optimalizaci jejich dávkování vzhledem k použité slitině.Práce se dále zabývá problematikou posouzení alternativních metod pro zjemnění zrna a hodnotí nejen jejich účinnost v zjemnění zrna, ale i jejich dopady na ostatní kvalitativní parametry odlitku, jako je kvalita povrchu a podpovrchové segregace.