Využití hudebních činností k rozvoji sluchového vnímání dětí v mateřské škole

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou sluchového vnímání u předškolních dětí. Cílem bylo vytvořit a v praxi aplikovat soubor hudebních činností pro rozvoj jednotlivých oblastí sluchového vnímání a následně ověřit jeho vhodnost a využitelnost u dětí v mateřské škole.Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je vytvořena na základě odborných publikací a internetových zdrojů, a je rozčleněna na dvě hlavní kapitoly popisující sluchovou a hudební problematiku. Praktická část je zaměřena na zjišťování úrovně sluchového vnímání u vybraných dětí předškolního věku a na jeho rozvíjení s využitím hudebních činností. Výsledkem praktické části je soubor hudebních činností s ověřením jeho vhodnosti a využitelnosti v praxi.
The bachelor thesis deals with the issue of auditory perception of preschool children. The aim was to create and apply in practice a set of musical activities for the development of individual areas of auditory perception and subsequently verify its suitability and usability for children in kindergarten.The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is created on the basis of professional publications and internet sources, and is divided into two main chapters describing hearing and musical field. The practical part is focused on determining the level of auditory perception of selected preschool-age children, and on it´s development while using musical activities. The result of the practical part is a set of musical activities with verification of its suitability and usability in practice.
Description
Subject(s)
Sluch, sluchové vnímání, hudební činnosti, složky hudby, děti předškolního věku, mateřská škola, Hearing, auditory perception, musical activities, components of music, preschool-age children, kindergarten
Citation
ISSN
ISBN