Logopedická péče v mateřské škole

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou logopedické péče v mateřských školách. Jejím cílem bylo zjistit možnosti logopedické nápravy řeči v průběhu dne v mateřských školách a v logopedických poradnách při mateřských školách, dále pak porovnat logopedickou péči ve větších a menších mateřských školách. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace zdrojů popisovala a objasňovala základní pojmosloví z oblasti logopedie a logopedické prevence. Empirická část zjišťovala pomocí dotazníku distribuovaného mezi učitelky mateřských škol z různých měst možnosti logopedické péče. Zjišťováno bylo mimo jiné to, v jak velkých mateřských školách dotazovaní učitelé pracují a kolik tříd má jejich mateřská škola, jakými logopedickými pomůckami jsou jednotlivé mateřské školy vybaveny, zda pravidelně dochází učitelky na konzultace organizované pracovištěm, zda se ve škole vyskytují kvalifikovaní pracovníci v oblasti logopedie. Výsledky dokládají, že se v mateřských školách vyskytuje velký počet dětí s narušenou komunikační schopností a s vadami řeči. Toto a další zjištění vedlo k sestavení navrhovaných opatření, kde je v první řadě doporučováno velmi posílit spolupráci mateřské školy s rodiči.
The bachelor thesis is focused on the issue of speech therapy in kindergartens. The aim was to identify possible speech therapy remedies during the day in kindergartens and clinics in speech therapy in kindergarten, then compare the speech therapy in larger and smaller kindergartens.Work consisted of two key areas. It was a theoretical part, which uses processing and presentation sources describing and clarifying the basic terminology of speech therapy and speech therapy prevention. Empirical part examined through a questionnaire distributed among kindergarten teachers from various cities of the possibility of speech therapy. It was examined, among other things, in how big kindergartens surveyed teachers work and how many classes have their nursery schools, such logopedic devices are equipped with individual kindergartens. If teachers regularly attend consultations organized by workplace, whether in schools are professionals in the field of speech therapy . The results show that a large number of children in the kindergartens are with impaired communication abilities and speech defects. These findings led to the establishment of the proposed measures, which are primarily highly recommended to strengthen cooperation with parents of kindergarten.
Description
Subject(s)
Logopedická péče, logopedie, mateřská škola, logopedická prevence, narušená komunikační schopnost, vady řeči, Speech therapy care, speech therapy, kindergarten, speech therapy prevention, impaired communication ability, speech impediments
Citation
ISSN
ISBN