Pád komunistického režimu v roce 1989v České Lípě

Abstract
Cílem bakalářské práce je zmapovat a zanalyzovat průběh listopadové revoluce roku 1989 v České Lípě. Dané téma popisuje mezinárodní politický vývoj a události v zemích východní a střední Evropy, které ovlivnily pád železné opony, dále je věnována pozornost vývoji města Česká Lípa od jeho počátku, v období osmdesátých let, a v první fázi demokratické přeměny až k listopadovým událostem roku 1989. Důraz je také kladen na 60. léta 20. století v Československu, dobu normalizace a na listopadové události v Praze roku 1989, které vyvrcholily pádem komunistického režimu v Československu a přivedly naši zem k prvním svobodným volbám roku 1990.
The aim of the Bachelor Thesis is to describe and analyse the duration of the Velvet revolution in 1989 in Česká Lípa. This Thesis describes the international political development and events in the countries of eastern and middle Europe which influenced the fall of the Iron Curtain. Furthermore, it is focused on the development of the town Česká Lípa from its beginning, in the period of the 1980s and the first part of the democratic transformation to the events in November 1989. The emphasis is put on the 1960s in Czechoslovakia, the period of normalization and the events in November 1989 in Prague which culminated by the fall of communist regime in Czechoslovakia and which led our country to the first democratic election.
Description
Subject(s)
Občanské fórum, Československo 1989 - 1990, Česká Lípa, stávka, normalizace, Civil forum, Czechoslovakia 1989-1990, Česká Lípa, strike, normalisation
Citation
ISSN
ISBN