Využití makroekonomické analýzy pro tvorbu podnikové strategie

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití makroekonomické analýzy při tvorbě podnikové strategie. Diplomová práce zkoumá výzkumný předpoklad, že makroekonomická analýza činí podnikové strategie robustnější. V diplomové práci byly zkoumány dvě hlavnítémata. Nejdříve se jednalo o makroekonomickou analýzu a následně o podnikové strategie. V závěru práce jsou získané poznatky z obou stěžejních témat zkoumány na dvou případových studiích a následně je vyhodnocen přínos makroekonomické analýzy. Autorka zhodnotila, že makroekonomická analýza, by měla být součástí každé podnikové strategie. Podniky se skrze ni mohou připravit na různé scénáře ekonomického vývoje, předvídat možné finanční či měnové krize či analyzovat výchozí situaci, například pokud chtějí vstoupit do nového odvětví.
The thesis deals with the possibilities of using macroeconomic analysis for creating a business strategy. The thesis examines the research assumption that macroeconomic analysis makes business strategies more robust. In the diploma thesis, two main topics were examined. First it was a macroeconomic analysis and then business strategies. At the end of the diploma theses, the findings from both key topics are examined in two case studies and then the benefits of macroeconomic analysis are evaluated. The author evaluated that macroeconomic analysis should be a part of every business strategy. Through it, companies can prepare for various scenarios of economic development, anticipate possible financial or monetary crises, or analyse the initial situation, for example, if they want to enter a new sector.
Description
Subject(s)
Ekonomie, makroekonomie, makroekonomická analýza, strategie, podnik, Economy, macroeconomy, macroeconomics analysis, strategy, company
Citation
ISSN
ISBN