Komunikační schopnosti u dětí předškolního věku

Title Alternative:Communication Abilities of Preschool Age Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce si klade za cíl analyzovat úroveň komunikačních schopnosti u dětí předškolního věku. Její význam spočívá v konkrétní analýze schopností dětí s vývojovou dysfázií z hlediska jazykových rovin. Součástí této práce jsou i navrhovaná opatření, která mají za cíl, zmírnit potíže jedinců s vývojovou dysfázií a pomoci jim tak začlenit se, v co možná největší míře mezi majoritní společnost. Cílem této práce je též poukázat na skutečnost, že děti s vývojovou dysfázií jsou součástí naší společnosti a je třeba získávat stále nové informace o jedincích s touto diagnózou a těchto nových poznatků dále využívat při následné péči o tyto osoby. Součástí teoretické části práce je vymezení, přiblížení a vysvětlení konkrétních pojmů, komunikace, logopedická diagnostika, jazykové roviny a vývojová dysfázie. Empirická část popisuje cíl výzkumu, dále obsahuje metodologii, popis výzkumného vzorku, interpretaci výsledků výzkumu, shrnutí empirické části, východiska, ověření platnosti hypotéz, navrhovaná opatření a závěr. Mezi metody, které autorka používá, patří dotazník, rozhovor, pozorování a studium spisové dokumentace.
Description
92 s., 11 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
communication skills, preschool children, human communication, komunikační dovednosti, děti předškolního věku, komunikace (sdělování)
Citation
ISSN
ISBN