Análisis temático y comparación de libros de texto de espanol como lengua extranjera

Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním učebnic španělštiny pro počáteční fáze výuky. Teoretická část se věnuje didaktickým materiálům a především učebnicím. Zaměřuje se na funkce učebnic, kvalitu, hodnocení, výzkum, kritéria výběru a didaktické metody. Dále se věnuje výuce španělského jazyka v České republice a popisu jednotlivých jazykových úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se zaměřením na úroveň A1 a A2. V praktické části je analyzován dotazník, zodpovězený 30 učiteli španělského jazyka, který zjišťuje s jakou učebnicí učitelé pracují, co považují za pozitiva a negativa této učebnice a jak s ní pracují v hodinách španělštiny. Dále jsou analyzovány a porovnány 4 vybrané učebnice španělského jazyka z různých hledisek.
The bachelor thesis deals with the analysis and comparison of Spanish textbooks for the initial stages of learning. The theoretical part is devoted to didactic materials and especially textbooks. It focuses on textbooks' functions, qualities, evaluation, research, selection criteria and didactic methods. It also discusses Spanish language teaching in the Czech Republic and the description of the different language levels according to the Common European Framework of Reference for Languages, focusing on levels A1 and A2. In the practical part, a questionnaire, answered by 30 Spanish teachers, is analysed to find out which textbook teachers work with, what they consider to be the positive and negative characteristics of this textbook and how they work with it in Spanish classes. Furthermore, 4 selected Spanish textbooks are analysed and compared from different points of view.
Description
Subject(s)
učebnice, španělský jazyk, hodnocení učebnic, analýza učebnic, porovnání učebnic, výběr učebnic, výuka dalšího cizího jazyka
Citation
ISSN
ISBN