Odhad průměrů vláken ve vlákenných systémech s využitím nástrojů obrazové analýzy

Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na odhad průměrů vláken ve vlákenných systémech s využitím nástrojů obrazové analýzy. Předmětem této práce je zrekonstruovat již existující metody, identifikovat základní problémy spojené s odhadem průměrů vláken a navrhnout algoritmus pro objektivní odhad průměrů. Veškeré algoritmy jsou testovány na dvou sadách obrazů, kde první sadu představují simulované obrazy vláken a druhou sadu reálné snímky PVA nanovláken pořízené skenovací elektronovou mikroskopií. Z výsledků vyplývá, že odhadované průměry vláken získané automatickými metodami korespondují s hodnotami naměřenými manuální metodou.
This paper is focused on estimation of fibre diameter in fabrics using image processing tools. The main subject of this paper is to reconstruct already existing methods, to identify main problems associated with estimation of fibre diameter and to design an algorithm for objective estimation. All proposed algorithms are tested on two sets of images. One set are simulated images of fibres in order to test a functionality of proposed algorithms. The other set consist of real PVA nanofibric images taken by scanning electron microscopy. In result the estimated diameters of fibres obtained by automathic methods correspond to values estimated by manual methods.
Description
Subject(s)
Obrazová analýza, průměr vláken, distanční matice, křížení vláken, MatLab, Image Processing Analysis, fibre diameter, distance matrix, intersecting fibres, MatLab
Citation
ISSN
ISBN