Uživatelské rozhraní pro simulátor BOModel

Abstract
Práce se věnuje navržení a zrealizování grafického uživatelského prostředí propráci se simulátorem vícefázového podzemního proudění s názvem BOModel.K tomuto simulátoru patří ještě další programy, které s ním úzce spolupracují.V první části se dozvíme něco o simulaci. Dále si popíšeme ložiska uhlovodíkůpod zemským povrchem. Poté se dostaneme k fyzikálním veličinám popisujícíhorniny. S tím jsou navíc spjaty jednotlivé vztahy mezi jednotlivými veličinami.Nakonec se zmíní základní výpočty a parametry simulace.V další části si rozebereme základní princip, který se využívá v simulátoruBOModel. Seznámení se s numerickou metodou a k tomu využívaný speciální typgeometrie v geologii. Nakonec si doplníme informace o synatax vstupního souborudo simulátoru.Následuje základní popis systému Git spolu s jeho základním použitím.Seznámení se se základními příkazy, které byly v rámci této práce využity.A zmíníme další programy spolupracující se simulátorem BOModel.Nakonec se dostaneme k návrhu celé aplikace a k implementaci jednotlivýchřešení při vývoji samotné aplikace.
This thesis deals with the development of an application to help users in theirwork with multiphase underground flow simulator called BOModel. It consists ofmore programs related to the simulator that should be launched easily from thisapplication as well.At first, the basics of simulation are explained. The underground hydrocarbondeposits are described as well as the physical quantities of rocks. It also mentions allrelations between these quantities with basic calculations.Moreover, the main principles of BOModel are outlined. The specific numericmethod that is used in BOModel is revealed with an addition of corner pointgeometry used in geology. The syntax of input file is explained.The thesis further describes the basics of the use of Git system as it is used inthis app including few commands. There is an additional information about programscollaborating with the BOModel simualtor.Another part deals with the description of the application itself. There is amanual to help users work with the application. Besides, there are hints of how it hasbeen created so if somebody is interested in continuation of the development of thisapplication, it should provide enough information.
Description
Subject(s)
C#, Git, vícefázové podzemní proudění, ložiskové inženýrství, simulátor, podzemní zásobník plynu, regulární výraz, C#, Git, multiphase underground flow, reservoir engineering, underground gas storage, regular expression
Citation
ISSN
ISBN