Lateralita

Title Alternative:Laterality
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with the problem of laterality. To get all necessary information it was used the method of questioning and non-fiction literature. The work has two parts, theoretical part informs about laterality according to the books which have been published on this topic and practical part is focused on present circumstances of left-handed children and their parents´ and teachers´ attitude towards this. Theoretical part describes laterality as a concept, describes laterality in nature and human laterality, mentions laterality in history and in language, lists its cause, evolution and presence of left-handedness, gives advantages and disadvantages of left-handedness and also exeptional skills of these people. Practical part finds, according to questionnaire for parents and teachres, the level of awareness of laterality, ability to solve this problem and find expert assistance in consultant centres. All gained information was compared and then found that problems of laterality are mainly caused by the society which is more adapted for right-handed people. The biggest benefit of this work is discovery that the society is more liberal towards left-handed people than in the past.
Bakalářská práce se věnovala problému laterality. K získání potřebných informací bylo pouţito studium odborné literatury a dotazování. Práci tvořily dvě části, část teoretická, která podala informace o lateralitě dostupné ze studia odborné literatury, a část praktická, která zjišťovala současnou situaci leváků a přístup jejich rodičů a pedagogů k tomuto tématu. Teoretická část byla věnována lateralitě jako pojmu, projevům laterality v přírodě, projevům laterality u člověka, leváctví v historii a jazyce, příčinami, vývojem a výskytem leváctví, výhodami a nevýhodami leváctví a schopnostmi leváků. Praktická část zjišťovala, pomocí dotazníků pro rodiče a pedagogy, úroveň informovanosti o problému, schopnosti problémy řešit a schopnosti vyhledat odbornou pomoc v poradenských zařízeních. Porovnáním získaných informací bylo zjištěno, ţe problémy v oblasti laterality, jsou způsobeny především působením společnosti, jeţ je více přizpůsobena pravákům, neţ levákům. Za největší přínos lze povaţovat zjištění, ţe společnost zaujímá k projevům leváků liberálnější postoj, než tomu bylo v minulosti.
Description
katedra: KSS; rozsah: 90 s.
Subject(s)
laterality, presence of left-handedness, dominance of hemisphere, preference, methodology of writing, definition, prejudice, educational problems, awareness, consultation, questionaire, results of research, lateralita, výskyt leváctví, diagnostika laterality, dominance hemisfér, preference, metodika psaní, vyhraněnost, předsudky, výchovně vzdělávací problémy, informovanost, konzultace, dotazník, výsledky šetření
Citation
ISSN
ISBN