Objektivní hodnocení lesku tkanin s použitím obrazové analýzy

dc.contributorVovsová Lenka, Ing. : 57756
dc.contributor.advisorTunák Maroš, doc. Ing. Ph.D. : 58847
dc.contributor.authorHôrecká, Alžbeta
dc.date.accessioned2021-08-20T12:19:06Z
dc.date.available2021-08-20T12:19:06Z
dc.date.committed2021-5-28
dc.date.defense2021-06-30
dc.date.submitted2019-10-29
dc.date.updated2021-6-30
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na objektivní hodnocení lesku bavlněných tkanin pomocí obrazové analýzy. Rešeršní část obsahuje popis stávajících metod pro hodnocení lesku různých povrchů a popis principu odrazu světla.Experimentální část obsahuje hodnocení lesku pomocí dvou známých metod a nově navržené metody. V první fázi experimentální částí jsou vytvořeny stupnice lesku. Dále jsou připraveny sady vzorků, které jsou využity pro všechny použité metody. První metodou je změření lesku na všech vzorcích a etalonech pomocí leskoměru. Leskoměrem jsou měřeny tkaniny pod různými geometriemi ve směru osnovy a ve směru útku. Pro hodnocení lesku je používána průměrná hodnota z těchto dvou směrů. V další části jsou vzorky zhodnoceny subjektivně. Vzorkům je pověřenou osobou přiřazena hodnota lesku dle vytvořené stupnice.V poslední části je použita nově navržená metoda pro hodnocení intenzity odraženého světla pomocí obrazové analýzy. Snímání probíhá pomocí fotoaparátu v černém boxu pro zachování konstantních podmínek. Pro získání intenzity odraženého světla je vybrána nejvhodnější geometrie a osvětlení. Získané fotografie jsou následně zpracovány pomocí navrženého algoritmu. Na základě získaných výsledků je v závěru práce provedeno porovnání všech metod pomocí programu MATLAB. Pro každou sadu je provedena korelace mezi jednotlivými metodami hodnocení.Nově navržená metoda pro hodnocení intenzity odraženého světla je ověřena na stupnici lesku s hladkým povrchem.cs
dc.description.abstractThis Diploma Thesis is focused on objective evaluation of cotton fabrics gloss through picture analysis. The research part contains a description of the current methods for evaluation of the gloss of various surfaces and a description of the principle of light reflection.The experimental part contains the evaluation of gloss using two known methods and a newly designed method. In the first phase of the experimental part, gloss scales are created. As next, there are sets of samples prepared and used for all methods used. The first method is measuring the gloss on all samples and standards using a gloss meter. The gloss meter measures the fabrics under different geometries in the warp direction and in the weft direction. The average value from these two directions is used to evaluate the gloss. In the next part, the samples are evaluated subjectively. The samples are assigned a gloss value by an authorized person according to the created scale.In the last part, a newly proposed method is used to evaluate the intensity of reflected light using image analysis. Scanning with a camera takes place in a black box to keep constant conditions. The most suitable geometry and lighting are selected to obtain the intensity of the reflected light. The obtained pictures are then processed with a use of the proposed algorithm. Based on the obtained results, a comparison of all methods using the MATLAB program is performed at the end of the Thesis. For each set, there is a correlation made between the individual evaluation methods.The newly proposed method for evaluating the intensity of reflected light is verified on a gloss scale with a smooth surface.en
dc.description.mark
dc.format91
dc.format.extentTabulky tabulky
dc.identifier.signatureV 202103315
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160856
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1] HADJIANFAR, Mehdi, Dariush SEMNANI a Mohammad SHEIKHZADEH. A New Method for Measuring Luster Index Based on Image Processing. Textile Research Journal [online]. 2010, 80(8), 726&
dc.relation.isbasedonx2013;733 [vid.~2019-04-25]. ISSN~0040-5175, 1746-7748. Dostupné z:~doi:10.1177/0040517509343814par par[2] GUNDOLA, M a N KISTAMAH. Development of a Fabric Lustre Scale. UoM Research Journal (Special Issue), 2008, Volume 13A, 155&
dc.relation.isbasedonx2013;162.par par[3] GONZALEZ, Rafael C a Richard E WOODS. Digital Image Processing 3rd edition. New Delhi: Prentice Hall of India, 2008. ISBN~978-81-203-3640-7.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectLeskcs
dc.subjectvzorkycs
dc.subjectetalonycs
dc.subjectobjektivní metodacs
dc.subjectleskoměrcs
dc.subjectsubjektivní metodacs
dc.subjectintenzitacs
dc.subjectobrazová analýzacs
dc.subjectGlossen
dc.subjectsamplesen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectobjective methoden
dc.subjectgloss meteren
dc.subjectsubjective methoden
dc.subjectintensityen
dc.subjectimage analysisen
dc.titleObjektivní hodnocení lesku tkanin s použitím obrazové analýzycs
dc.titleObjective evaluation of woven fabrics gloss using image analysisen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineJAK
local.degree.programmePrůmyslové inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN3957
local.department.abbreviationKHT
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT18000081
local.identifier.stag41295
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisb3d2b115-1476-480c-86fa-94b14f8f8de0
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3315
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Horecka_DIPLOMOVA_PRACA.pdf
Size:
7.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
oponent.horecka.pdf
Size:
978.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_DP_Horecka_Tunak.pdf
Size:
366.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.22 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP