Objektivní hodnocení lesku tkanin s použitím obrazové analýzy

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na objektivní hodnocení lesku bavlněných tkanin pomocí obrazové analýzy. Rešeršní část obsahuje popis stávajících metod pro hodnocení lesku různých povrchů a popis principu odrazu světla.Experimentální část obsahuje hodnocení lesku pomocí dvou známých metod a nově navržené metody. V první fázi experimentální částí jsou vytvořeny stupnice lesku. Dále jsou připraveny sady vzorků, které jsou využity pro všechny použité metody. První metodou je změření lesku na všech vzorcích a etalonech pomocí leskoměru. Leskoměrem jsou měřeny tkaniny pod různými geometriemi ve směru osnovy a ve směru útku. Pro hodnocení lesku je používána průměrná hodnota z těchto dvou směrů. V další části jsou vzorky zhodnoceny subjektivně. Vzorkům je pověřenou osobou přiřazena hodnota lesku dle vytvořené stupnice.V poslední části je použita nově navržená metoda pro hodnocení intenzity odraženého světla pomocí obrazové analýzy. Snímání probíhá pomocí fotoaparátu v černém boxu pro zachování konstantních podmínek. Pro získání intenzity odraženého světla je vybrána nejvhodnější geometrie a osvětlení. Získané fotografie jsou následně zpracovány pomocí navrženého algoritmu. Na základě získaných výsledků je v závěru práce provedeno porovnání všech metod pomocí programu MATLAB. Pro každou sadu je provedena korelace mezi jednotlivými metodami hodnocení.Nově navržená metoda pro hodnocení intenzity odraženého světla je ověřena na stupnici lesku s hladkým povrchem.
This Diploma Thesis is focused on objective evaluation of cotton fabrics gloss through picture analysis. The research part contains a description of the current methods for evaluation of the gloss of various surfaces and a description of the principle of light reflection.The experimental part contains the evaluation of gloss using two known methods and a newly designed method. In the first phase of the experimental part, gloss scales are created. As next, there are sets of samples prepared and used for all methods used. The first method is measuring the gloss on all samples and standards using a gloss meter. The gloss meter measures the fabrics under different geometries in the warp direction and in the weft direction. The average value from these two directions is used to evaluate the gloss. In the next part, the samples are evaluated subjectively. The samples are assigned a gloss value by an authorized person according to the created scale.In the last part, a newly proposed method is used to evaluate the intensity of reflected light using image analysis. Scanning with a camera takes place in a black box to keep constant conditions. The most suitable geometry and lighting are selected to obtain the intensity of the reflected light. The obtained pictures are then processed with a use of the proposed algorithm. Based on the obtained results, a comparison of all methods using the MATLAB program is performed at the end of the Thesis. For each set, there is a correlation made between the individual evaluation methods.The newly proposed method for evaluating the intensity of reflected light is verified on a gloss scale with a smooth surface.
Description
Subject(s)
Lesk, vzorky, etalony, objektivní metoda, leskoměr, subjektivní metoda, intenzita, obrazová analýza, Gloss, samples, standards, objective method, gloss meter, subjective method, intensity, image analysis
Citation
ISSN
ISBN