Volnočasové aktivity ve školních knihovnách

Abstract
Tato bakalářská práce si dává za cíl zpracovat návrh ročního tematického plánu školního čtenářského kroužku. V první kapitole představuji pojem školní knihovna, jeho definici a zakotvení v legislativním systému. Dále rozebírám pojem čtenářství a čtenářská gramotnost. V další kapitole vysvětluji význam školy, rodiny a knihovny a jejich vliv na dětské čtenářství. Následně se zabývám volným časem a jeho funkcemi. Další kapitola se zabývá Klubem školních knihoven. V praktické části poté na základě analýzy vybraných knihoven a předchozích informací představuji návrh ročního plánu. Pro příklad jsou zde rozepsané čtyři za sebou jdoucí lekce a příklady her vhodných do knihovního prostředí.
This bachelor thesis deals with the making of one year plan for school book club. In first chapter is explanation and definition of school library, and its legislation. In next chapter is explanation about differences between reading and knowing what is text about, mainly targeted to children. In next chapter is showed up signification of the role family, school and libraries and their influence on child knowing what is text about. Consequently I deal with school libraries and their functions and leisure time and his function. Next chapter is about School Libraries Club. .In practical part I analyze some school libraries and based on this and previous informations I came up with the year plan. Four lectures are more in detail for example and also there are examples of some suitable library games.
Description
Subject(s)
čtenářství, školní knihovna, volnočasové aktivity, reading, school library, leisure time activities
Citation
ISSN
ISBN