Konstrukce seamless dámského prádla v prostředí CAD systému PDS TailorXQ

Abstract
Obsahem bakalářské práce je tvorba konstrukčního algoritmu pro dámskou bezešvou podprsenku do prostředí CAD systému PDS TailorXQ.Rešeršní část popisuje konstrukční specifika bezešvých technologií, studuje charakteristické vlastnosti roztažnosti elastických materiálů s možností uplatnění v konstrukční síti. Představí základní pravidla pro tvorbu konstrukčních úseček a vybraná prostředí v CAD systému PDS TailorXQ. Analyzuje tvary střihových konstrukcí podprsenek vyráběných klasickou i bezešvou technologií.Experiment se zabývá vývojem a hodnocením konstrukčního algoritmu košíčkové části podprsenky, který je implementován do prostředí CAD systému PDS TailorXQ. Důraz se klade na geometrický popis tvaru střihového bloku košíčkové části podprsenky. Je vytvořen postup na vložení geometrického popisu košíčkové části podprsenky do CAD systému PDS TailorXQ pomocí grafického zobrazení predikčních rovnic.Výsledkem této práce je konstrukční algoritmus pro bezešvou podprsenku stupňující se dle pravidel zvoleného velikostního sortimentu v CAD systému PDS TailorXQ.
The content of this bachelor thesis is to create a pattern constructional algorithm for the women's seamless bra in the SW PDS TailorXQ.The research is an analysis of the specific pattern construction of seamless technology, which studies the characteristic features of the elastic materials and their application in the pattern construction. It introduces basic rules for creating construction lines and selected environments in the SW PDS TailorXQ. It analyses the shapes of bra pattern constructions made by both classical and seamless technology.The experiment deals with the development and evaluation of the pattern construction algorithm of the bra cup, which is implemented into the SW PDS TailorXQ. Emphasis is placed on the geometric description of the shape cup part of bra. There is a procedure for inserting them into the SW PDS TailorXQ using a graphical representation of its predictive outcome.The result of this work is a structural algorithm for seamless (textures) in accordance with the chosen bra size range in SW PDS TailorXQ.
Description
Subject(s)
bezešvá podprsenka, CAD systém PDS TailorXQ, konstrukční algoritmus, košíčková část podprsenky, seamless bra, SW PDS TailorXQ, pattern construction, algorithm, cup part of bra
Citation
ISSN
ISBN