Moderní přístupy k podnikovému vzdělávání

Abstract
Tato diplomová práce se věnuje tématu moderní přístupy k podnikovému vzdělávání. Cílem práce je poskytnout návrh na zefektivnění dosavadního způsobu vzdělávání v podniku pomocí vybraného nástroje, který v podniku není dosud využíván. V první části práce jsou definovány základní pojmy týkající se podnikového vzdělávání se zaměřením na moderní trendy. Druhá část práce se věnuje charakteristice vybraného podniku Preciosa, a. s. a popisu aktuálního systému vzdělávání. Na základě zhodnocení stávajícího stavu systému vzdělávání je vybrán microlearning jako jeden z moderních trendů využívaný ve vzdělávání a dochází k poskytnutí návrhu na jeho implementaci v podnikovém vzdělávání, čímž by došlo k zefektivnění stávajícího systému vzdělávání v podniku. Závěrem jsou uvedená doporučení a závěrečná shrnutí na základě zjištěných skutečností.
This diploma thesis focuses on the modern approaches to company education. The aim of this thesis is to provide a suggestion for streamlining of the current way of training and development in the company by using a selected tool, which is not used in the company yet. The first part of the thesis defines the basic concepts related to company education with a focus on modern trends. The second part focuses on the characteristics of the selected company Preciosa, a.s. and a description of the current system of education. Based on the evaluation of the current state of the education system, microlearning is selected as one of the modern trends used in education and provides a suggestion for its implementation in company education, which would improve the existing education system in the company. To conclude, the recommendations and final summaries based on the findings.
Description
Subject(s)
microlearning, moderní trendy, podnikové vzdělávání, vzdělávání, vzdělávání zaměstnanců, company education, education, employee education, microlearning, modern trends
Citation
ISSN
ISBN