Moderní školní knihovna

Abstract
Předmětem této diplomové práce jsou školní knihovny na vybraných základních školách v Jablonci nad Nisou. Cílem práce je zjistit postoje ředitelů, školních knihovníků, učitelů a žáků k úloze a činnosti jejich školní knihovny. Zároveň by měla práce navrhnout model moderní školní knihovny. První část je věnována charakteristice školní knihovny, funkcím a službám, které by měla nabízet, a legislativě. Dále je zde analyzován zahraniční výzkum dokazující pozitivní vliv školních knihoven na vzdělávací výsledky žáků. Empirická část diplomové práce je věnována návrhu modelu moderní školní knihovny a také zpracování a interpretaci odpovědí získaných rozhovory a dotazníky o postojích jednotlivých zkoumaných kategorií.
The subject of this thesis are school libraries from selected elementary schools in Jablonec nad Nisou. The aim is to determine opinions of principals, school librarians, teachers and pupils on the role and the activity of their school libraries. At the same time, a model of a modern school library will be designed. The first part of the thesis is dealing with the characteristics of school libraries, their functions, services and legislation. Then a foreign research on the positive influence of school libraries on the student achievement will be analysed. The empirical part of the thesis is dealing with designing a modern school library model and analysis and interpretation of received questionnaires and interviews on opinions of each examined category.
Description
Subject(s)
školní knihovna, základní škola, studijní a informační centrum školy, Jablonec nad Nisou, vzdělávání, school library, elementary school, study and information center, Jablonec nad Nisou, education
Citation
ISSN
ISBN