Numerické modelování geomechanických jevů v prostředí krystalinika.

Title Alternative:Numerical modelling of the geomechanical processes in hard rock environment.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním geomechanických jevů v hornině. Veškeré výpočty, simulace a grafická zobrazení jsou provedena pomocí 2D modelovacího programu FLAC. Úvodní část práce tvoří stručný přehled základních pojmů a vztahů užívaných v geomechanice. Dále je v práci popsán programu FLAC a jsou zde prezentovány používané numerické metody. V následující části se práce zabývá způsoby ukládání zemního plynu. Zvláštní důraz je kladen na popis kavernového zásobníku Háje, který byl vybrán jako vzorová geomechanická úloha. Na zjednodušeném modelu byly počítány různé kombinace vnitřních a vnějších tlaků působících na danou oblast V závěru se práce věnuje vlastnímu modelování, při kterém jsou ve třech konkrétních úlohách sledovány napětí v hornině při určitém tlakovém zatížení.
This bachelor thesis deals with numerical modeling of geomechanical phenomena in rocks. All calculations, simulations and graphics rendering is performed using a 2D modeling program FLAC. The introductory part consists of a brief overview of basic concepts and relationships used in geomechanics. It is described in the work program FLAC are presented in numerical methods used. The following work deals with ways to store natural gas. Particular emphasis is placed on description cavern storage of Háje, which was chosen as a model geomechanická role. In the simplified model were calculated various combinations of internal and external pressures acting on the area The end of the work deals with its own modeling, which are in three specific tasks monitored tensions in rocks at a pressure load.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 50 s., 7 s. obr. a grafy
Subject(s)
podzemní zásobník plynu, flac, napětí, underground gas storage, flac, stress
Citation
ISSN
ISBN