Role a význam osobní asistence u předškolního dítěte s autismem

Title Alternative:The Role and Importance of Personal Assistance to a Child Under Six With Autistic Behaviour
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala rolí a významem osobní asistence u předškolního dítěte s autismem. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry osobní asistent přispívá k zapojení autistického dítěte do kolektivu a k rozvoji jeho školní zralosti. Teoretická část práce byla tvořena pěti kapitolami, které zpracovávaly a prezentovaly odborné zdroje. V první kapitole byla definována kritéria autismu. Druhá kapitola se zabývala specifiky výchovy a vzdělávání jedinců s autismem. Třetí kapitola charakterizovala předškolní věk. Čtvrtá kapitola byla zaměřena na osobní asistenci, pátá kapitola na asistenci pedagogickou. Praktická část práce zjišťovala pomocí kazuistické metody vliv osobní asistence na vývoj předškolního dítěte s autismem. Kazuistická metoda byla zpracována na základě pozorování, rozhovorů a analýzy dokumentů. Práce objasnila význam osobní asistence u předškolního dítěte s autismem a zároveň poukázala na problémy, jež jsou s daným tématem spjaty.
The bachelor work dealt with the role and importance of personal assistance to a pre-school child with autism. Objective of the work was to ascertain the rate of the contribution of the personal assistant to join of autistic child into the collective and to development of his school maturity. Theoretical part of the work was created with five chapters, which worked and presented special sources. In the first chapter, there were defined criteria of autism. The second chapter dealt with specifics of education of individuals with autism. The third chapter characterized the pre-school age. The fourth chapter was intented on the personal assistance, the fifth chapter on the pedagogical assistance. Practical part of the work investigated with the influence of personal assistance to the development of the pre-school child with autism, by means of the case studies method. Case studies method was worked on the basis of observation, interviews and analysis of documentation. The work clarified the importance of personal assistance to a pre-school child with autism along with refered to problems which are united with this theme.
Description
katedra: KSS; rozsah: 70 s., 16 s. obr. příloh
Subject(s)
autismus, strukturované učení, komunikační systém, předškolní věk, školní zralost, osobní asistence, pedagogická asistence, kazuistická metoda, autism, structured teaching, communicational system, pre-school age, school maturity, personal assistance, pedagogical assistance, case studies method
Citation
ISSN
ISBN