Podpora podnikání v ČR z veřejných zdrojů se zaměřením na kolaborativní výzkum a vývoj

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku financování kolaborativního výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů. Cílem je zorientování se v nepřeberné a nepřehledné nabídce programů, shromáždění dostupných dat a jejich následné zhodnocení. Práce obsahuje základní informace o všech dostupných podporách výzkumu a vývoje, následované detailním zhodnocením jednotlivých programů, jejich administrativní náročnosti a především jejich finančního dopadu na jednotlivé podniky. Práce poukazuje nejen na podobnosti, ale hlavně na rozdíly v přístupu jednotlivých poskytovatelů a detailně pak na odlišnosti v jednotlivých programech. Ukázalo se, že klíčová je především forma financování, kdy v jednom případě je podnik finančně podporován již od začátku projektu, zatímco v druhém případě je finanční podpora poskytnuta s významnou časovou prodlevou.
This bachelor thesis is focused on financing collaborative research and development from public resources. The goal is to navigate in the inexhaustible and confusing offer of programs, gathering available data and their subsequent evaluation. The thesis contains basic information about all available financial support for research and development, followed by a detailed evaluation of individual programs, their administrative complexity and especially their financial impact on individual companies. The work highlights not only the similarities, but mainly the differences in the approach of individual providers and in detail the differences in individual programs. It turned out that the key is mainly the form of financing, where in one case the company is financially supported from the beginning of the project, while in the other case the financial support is provided with a significant time lag.
Description
Subject(s)
Financování ex post, ex ante, grantové projekty, kolaborativní výzkum, přímá podpora, Technologická agentura ČR, účelová podpora, veřejné zdroje, výzkumná organizace, způsobilé náklady, Ex post financing, ex ante, grant projects, collaborative research, direct support, Technology Agency of the Czech Republic, targeted support, public resources, research organization, eligible costs
Citation
ISSN
ISBN