K problematice metodiky "fullcost" ve výzkumu

Title Alternative:Fullcost Method within Research and Development
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this thesis is to describe challenges of {\clq}qfullcost`` methodic in research and development and to develop a proposal for improvement of operating costs calculation at Technical University of Liberec (TUL) praxis. The first part is based on research of professional literature. It explains basic terms connected with methods of calculations and determination of indirect costs, their pros and cons, which are important in further practical use of these methods. The second part deals with various providers of research and development financing and their specific requirements for determination of indirect costs. Emphasis is placed on requirements and financial rules of the 7th Framing program and Operational program Research and development for innovations. Next chapter describes current praxis at TUL which needs to be studied before making a proposal. The main part of this thesis is the proposal of TUL indirect costs modification which is based on knowledge gained by study of professional literature, presence at {\clq}qFuture of fullcost model`` conference and consultations with professionals dealing with this problematic at TUL. In conclusion, recommendations for future TUL praxis are suggested.
Cílem této diplomové práce je snaha popsat problematiku metodiky {\clq}qfullcost`` ve výzkumu a vývoji a vyvinout návrh ke zlepšení výpočtu režijních nákladů v praxi Technické univerzity v Liberci (TUL). První část práce vychází ze studia odborné literatury, jsou zde vysvětleny základní pojmy související s oblastí metod kalkulací a stanovení režijních nákladů, jejich výhody a nevýhody, které jsou důležité při pozdějším praktickém uplatnění těchto metod. V dalším oddílu práce je pojednáno o různých poskytovatelích financování výzkumu a vývoje a jejich specifických požadavcích na stanovení režijních nákladů. Důraz je přitom kladen na požadavky a finanční pravidla 7. Rámcového programu a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Současnou praxi na TUL, se kterou je potřeba se před samotným návrhem seznámit, popisuje následující kapitola. Stěžejní část práce je vlastní návrh modifikace výpočtu režie na TUL, který vychází z poznatků získaných studiem literatury, účastí na konferenci {\clq}qBudoucnost fullcost modelu`` a konzultací s odborníky, kteří se na TUL touto problematikou zabývají. Závěrem jsou navržena doporučení pro další praxi TUL.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: CD ROM; rozsah: 123
Subject(s)
fullcost, indirect costs, research and development, university, timesheet, project, fullcost, režijní náklady, výzkum a vývoj, univerzita, timesheet, projekt
Citation
ISSN
ISBN