Prevence zdraví u dětí předškolního věku

Abstract
Bakalářská práce, která nese název Prevence zdraví u dětí předškolního věku, je věnována prevenci zdraví se zaměřením na péči o chrup u dětí předškolního věku. Cílem bakalářské práce je navrhnout vhodné formy, jak aplikovat výchovu ke zdraví a péči o zdravý chrup v mateřské škole. V teoretické části vymezuji a definuji pojmy, které se daného tématu týkají. V praktické části rozpracovávám s využitím vhodných metod týdenní třídní vzdělávací program, zaměřený na prevenci vzniku zubního kazu a správnou péči o chrup u předškolních dětí. Tento program jsem měla možnost si prakticky ověřit ve dvou mateřských školách.
The bachelor thesis entitled Prevention of Health in Preschool Children is devoted to health prevention with a focus on dental care of preschool children. The aim of my bachelor thesis is to apply health education in kindergarten in a suitable form.In the theoretical part I defined terms related to the given topic. In the practical part, by using appropriate methods, I developed a weekly-class educational program focused on the prevention of dental caries and proper dental care of preschool children. I had the opportunity to apply this program on children at two kindergartens.
Description
Subject(s)
Děti předškolního věku, mateřská škola, preventivní programy, prevence zdraví, zuby, Preschool Children, Kindergarten, Preventive Program, Health Prevention, Teeth
Citation
ISSN
ISBN