Využití data miningových postupů v prevenci kriminality

Abstract
Tato práce se zabývá využitím data miningových postupů v oblasti prevence kriminality. V první části práce krátce představuje data mining jako vědní obor. Následuje část, která se věnuje oblasti prevence kriminality v několika vybraných zahraničních státech. Jsou zde popsány postupy a algoritmy, které se v různých státech světa používají za účelem prevence kriminality. Vedle postupů jsou také zmíněny softwarové nástroje, které policejní orgány těchto států využívají. Nalezené algoritmy a softwarové nástroje jsou poté představeny blíže. Další část se věnuje zkoumanému datasetu, který pochází z reálného prostředí České republiky, konkrétně z okolí Liberce. Nejprve je věnována pozornost způsobům rozšíření základního datasetu, poté se autor práce věnuje ověřování některých předpokládaných anomálií. Ke konci práce je využito některých popsaných algoritmů k nalezení možných hlubších vztahů.
This thesis deals with the use of data mining techniques in the field of crime prevention. The first part of the thesis briefly introduces data mining as a scientific discipline. This is followed by a section that examines the field of crime prevention in a few selected states. a larger section is devoted to foreign countries. The procedures and algorithms used in different countries around the world for crime prevention are described. In addition to the procedures, the software tools used by the police authorities of these countries are also mentioned. The algorithms and software tools found are then presented in more detail. The next section is devoted to the dataset under study, which comes from the real environment of the Czech Republic, specifically from the surroundings of Liberec. First, attention is paid to the ways of extending the basic dataset, then a significant part of the paper is devoted to the verification of some assumed anomalies. Towards the end of the paper some of the described algorithms are used to find possible deeper relationships.
Description
Subject(s)
data mining, kriminalita, deskripce, algoritmus, analýza, data mining, crime, description, algorithm, analysis
Citation
ISSN
ISBN