Práce se členy v učebnicích anglického jazyka pro různé věkové kategorie

Abstract
Bakalářská práce "Práce se členy v učebnicích anglického jazyka pro různé věkové kategorie" se zaměřuje na způsoby výuky členů v různých věkových kategoriích - konkrétně se jedná o žáky 1. a 2. stupně základní školy, studenty středních škol a poslední věkovou kategorií jsou dospělí/samouci. Teoretická část práce nejprve poskytuje základní informace o členech jako gramatickém jevu. Dále se věnuje přístupům k výuce gramatiky, charakteristice všech zmíněných věkových kategorií a nabízí pro ně doporučení pro výuku gramatiky, respektive členů. Poslední dvě kapitoly se věnují zdrojům a materiálům pro výuku - jak tištěným, tak elektronickým, a metodám hodnocení těchto materiálů. Praktická část analyzuje a porovnává čtyři vybrané učebnice nakladatelství Klett pomocí hodnotícího protokolu. Cílem analýzy je zjistit podobnosti a rozdíly v prezentaci, procvičování a podpoře produkce členů napříč vybranými učebnicemi.
The bachelor thesis "Working with articles in the textbooks of English for different age groups" focuses on the ways of teaching articles in various age categories, specifically learners in primary and lower-secondary school, secondary school students, and adults/self-taught learners. The theoretical part of the thesis provides basic information about articles as a grammatical phenomenon, discusses approaches to teaching grammar, characterizes the mentioned age categories, and offers implications for teaching grammar to them. The last two chapters are devoted to resources and materials for teaching, both printed and electronic, and methods for evaluating these materials. The practical part analyses and compares four selected textbooks published by Klett using a checklist. The aim of the analysis is to identify similarities and differences in the presentation, practice, and fostering production of articles across the selected textbooks.
Description
Subject(s)
určitý člen, neurčitý člen, deduktivní přístup, induktivní přístup, PPP model, učebnice, materiály pro výuku, hodnotící protokol
Citation
ISSN
ISBN