Personální marketing daného podniku

Abstract
Cílem této práce je analýza personálního marketingu daného podniku a spokojenosti zaměstnanců jako cíle interního personálního marketingu v daném podniku. Případně má poskytnout návrhy ke zlepšení situace.Teoretická část této práce se věnuje personálnímu marketingu, jeho významu a pojmům, které souvisí s touto problematikou, jako např. interní a externí personální marketing, marketingový mix, spokojenost zaměstnanců, fluktuace atd.Praktická část této práce nejdříve charakterizuje Podnik Y z hlediska jeho historie, struktury, fungování a uplatňování interního personálního marketingu. Následuje dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců a dále identifikace důvodů nespokojenosti a tudíš i důvodů vyšší fluktuace zaměstnanců. Výsledky jsou v závěru práce vyhodnoceny, shrnuty a následně jsou doporučeny návrhy ke zlepšení situace v Podniku Y.
The aim of this bachelor thesis to analyze personnel marketing and employee satisfaction as the main aim of internal personnel marketing in the given company. It also include the proposal to improve the situation.The theoretical part of this work is paying attention to personnel marketing, its meaning and concepts related to this issue, for example internal and external personnel marketing, marketing mix, employee satisfaction, etc.The practical part of this work first characterizes the company in terms of its history, structure, functioning and use of internal personnel marketing. This is followed by the employee safisfaction survey and the identification of reasons of employee dissatisfaction and reasons for higher staff turnover. The results are then evaluated, summed up and suggestions for improving the situation in Podnik Y are recommended.
Description
Subject(s)
personální marketing, interní personální marketing, externí personální marketing, spokojenost zaměstnanců, fluktuace zaměstnanců, marketingový mix, personnel marketing, internal personnel marketing, external personnel marketing, employee satisfaction, employee turnover, marketing mix
Citation
ISSN
ISBN