Krize vzdělání podle Hannah Arendtové

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá krizí ve vzdělávání v díle Hannah Arendtové a dalších autorů. Podává přehled různých přístupů ke vzdělávání. Nejprve popisuje, jak tento proces probíhal u mytického člověka a následně to, jak se vzdělávání a výchova proměnily s příchodem filosofie. Podrobně rozebírá přístup ke vzdělávání u dvou nejvýznamnějších postav antické filosofie, u Platóna a Aristotela. V další části pak charakterizuje vznik veřejného prostoru a jeho proměny, které jsou klíčové pro utváření dnešního obrazu vzdělávání. Hlavně se zaměřuje na roli autority a tradice, a sleduje jejich postupnou transformaci. V poslední části líčí současnou podobu vzdělávání a jeho cíle, se zvláštním zaměřením na školy základní a vysoké.
This bachelor thesis deals with the crisis of education in work of Hannah Arendt and other authors. It provides an overview of various approaches to an education. At first, it describes how this process was taking place at the mythical man and then changing of education and upbringing with an arrival of philosophy. It very closely examines an approach to an education of Plato and Aristotle the two most significant characters of ancient philosophy. In the next section the thesis defines the origin of the public space and its changes which are crucial for the forming of the present shape of education. Focused namely on the role of authority and tradition, it tracks their progressive transformation. In the last section, it depicts the current state of education and its goals, especially aiming to elementary schools and universities.
Description
Subject(s)
Krize ve vzdělávání, Hannah Arendtová, výchova a vzdělání v mýtu, filosofický koncept vzdělávání, veřejný prostor, tradice a autorita, dnešní vzdělávání, Crisis in education, Hannah Arendt, upbringing and education in myth, philosophical concept of education, public space, tradition and authority, present education
Citation
ISSN
ISBN