Výtvarné hry s přírodninami a v přírodě

Abstract
Diplomová práce se zabývá aktuálním využitím přírodního materiálu ve výtvarné výchově na prvním stupni ZŠ. Je rozdělena na část teoretickou, výzkumnou a praktickou. Část teoretická obsahuje teoretické poznatky týkající se tématu, které byly čerpány z odborné literatury. Výzkumná část se zabývá vstupním šetřením aktuálního vyžití přírodního materiálu ve výtvarné výchově na prvním stupni ZŠ. Šetření bylo prováděno pomocí dotazníkové metody. Na základě výsledků šetření jsou v praktické části uvedeny metodické listy týkající se tématu, které je možno využít v praxi.
The thesis deals with the current use of natural materials in art lessons at the primary schools. It is di-vided into theoretical part, research and practical part. The theoretical part contains theoretical knowledge about the topic, which were taken from literature. The research part includes results of investigation of current use of natural materials in art lessons at primary schools. Investigation were done by using a questionnaire method. Based on the results of the investigation, the practical part presents methodological sheets concerning the topic that can be used in practice.
Description
Subject(s)
výzkumné šetření, dotazník, první stupeň základní školy, přírodní materiál, výtvarná výchova, hra, investigation, questionnaire, elementary school, natural material, art lesson, game
Citation
ISSN
ISBN