Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku služeb

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční výkonnosti společnosti eDO finance, a. s. v letech 2018-2020. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na teoretická východiska finanční analýzy. Definuje základní pojmy, zdroje dat, postupy a metody finanční analýzy. Dále jsou představeny ukazatele potřebné k zhodnocení finanční výkonnosti podniku. Praktická část se nejprve věnuje charakteristice analyzovaného podniku, na který jsou následně aplikovány vybrané ukazatele představené v teoretické části této práce. Výsledné hodnoty ukazatelů jsou vyhodnoceny a dále také porovnány s průměrnými hodnotami odvětví. Na závěr je zhodnocena aktuální situace společnosti pomocí výsledných hodnot ukazatelů a na základě toho jsou navrženy možné změny pro zlepšení finančního zdraví společnosti.
This bachelor thesis deals with the evaluation of the company's financial performance eDO finance, a. s. in the years 2018-2020. The whole work is divided into two main parts. The first part focuses on the theoretical basis of financial analysis. Defines basic concepts, data sources, procedures and methods of financial analysis. Furthermore, the indicators needed to evaluate the financial performance of the company are presented. The practical part first deals with the characteristics of the analyzed company, to which are then applied selected indicators presented in the theoretical part of this work. The resulting values of the indicators are evaluated and also compared with the average values of the industry. Finally, the current situation of the company is evaluated using the resulting values of indicators and based on this, possible changes are proposed to improve the financial health of the company.
Description
Subject(s)
Finanční analýza, hodnocení výkonnosti, poměrové ukazatele, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, Financial analysis, financial performance, comprehensive indicators, balance sheet, profit and loss account
Citation
ISSN
ISBN