Použití diktátu při výuce anglického jazyka

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na použití diktátů v hodinách anglického jazyka. Cílem této práce je zjistit, zda učitelé používají diktáty v hodinách, za jakým účelem a jaké. Následně vytvořím plány hodin se zapojením diktátů pro rozvoj řečových dovedností a jazykových znalostí. Teoretická část se zabývá významem a účelem diktátů jako testovacího nástroje a jako nástroje pro rozvoj řečových dovedností a jazykových znalostí. Vyjmenovány jsou různé druhy a techniky zapojení diktátů do vyučovacích hodin anglického jazyka. Dále je podán postup při plánování hodiny a problémy, které mohou nastat při plánování a během výuky. V praktické části je popsán průzkum na základě dotazníků, kterým bylo zjišťováno, zda učitelé na prvním, druhém stupni či středních školách využívají diktáty ve svých hodinách anglického jazyka a za jakým účelem. Součástí práce jsou také plány hodin s využitím diktátů jako nástroje pro rozvoj řečových dovedností a jazykových znalostí a má sebereflexe k odučeným hodinám. Na základě aplikace diktátu je zjištěn i postoj žáka k diktátům před lekcí s diktáty a zjištění, zda se postoj změnil po odučené hodině.
This diploma thesis focuses on the use of dictations in English language classes. This thesis aims to find out whether teachers use dictations in their lessons and for what purpose and what kind of dictations they use. Subsequently, the aim is to create lesson plans including dictation for a language system and language skills development. The theoretical part deals with the meaning and purpose of dictation as a testing tool and a tool for developing language system and language skills. Various types and techniques of incorporating dictation in English lessons are listed. Furthermore, the procedure for planning a lesson with dictation and problems that may occur during planning and teaching is given. The practical part describes a survey based on questionnaires and results in answering issues of whether teachers at primary, lower secondary and secondary schools use dictation in their English lessons and for what purposes. Part of the work are also lesson plans using dictations as a tool for language system and language skills development, and self-reflection on the taught lessons is included. Based on the application of dictation, the pupil's attitude to dictations before the lesson with dictation is also determined and whether the attitude has changed after the lesson is detected.
Description
Subject(s)
diktáty, diktát jako testovací nástroj, diktát jako výukový nástroj, druhy diktátů, plány hodin, dotazníky, reflexe
Citation
ISSN
ISBN