Logopedická prevence v mateřských školách

Title Alternative:Logopaedics Prevention in Kindergartens
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývala logopedickou prevencí v mateřských školách. Okruh zkoumání se zúžil na okolí města Harrachova. Cílem bylo charakterizovat možnosti, metody a formy práce, které jsou k rozvoji komunikačních kompetencí používání nejčastěji. Práce měla zjistit, jaká je spolupráce rodičů a mateřské školy při logopedické prevenci a intervenci. Práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahovala základní pojmy související se speciální pedagogikou a logopedií, komunikačními schopnostmi a také logopedickou prevencí. V praktické části jsou předloženy výsledky výzkumu. Ten byl proveden pomocí dotazníkového šetření pro pedagogy mateřských škol a formou rozhovoru pro rodiče.Z výsledků vyplývá, že logopedická prevence má své místo při aktivitách v mateřských školách. Je třeba ale zlepšit komunikaci s rodiči při realizování logopedické péče.Závěrečná zjištění pak byla podpořena konkrétními návrhy opatření při logopedické prevenci.
Bachelor thesis dealt with the logopaedic prevention in kindergartens. Circle of examination is narrowed down to the vicinity of the town of Harrachov. The aim was to characterize the options, methods and forms of work that are to the development of communication skills use most often. The work should find out what is the cooperation of parents and nursery school in speech therapy prevention and intervention. The work was divided into theoretical and practical part. The theoretical part included basic concepts related to special pedagogy and logopedií, communication capabilities and also logopaedic prevention. In the practical part are presented the results of the research. This was conducted using a questionnaire survey for teachers of kindergartens and in the form of an interview for parents. The results show that the logopedic prevention has its place in the activities in kindergartens. But need to improve communication with parents in the implementation of speech therapy. Final findings were then backed up by concrete proposals for measures in speech therapy the prevention.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN