Makroekonomická komparace vybraných ekonomik (ČR a Švédska) z pohledu podnikové ekonomiky

Title Alternative:Macroeconomic Comparison of Selected Ecomomies (CR, Sweden) from the perspective of business economics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the macroeconomic comparison of the Czech and Sweden economies in the context of the corporate environment. Both countries are now EU Member States and both countries have not yet adopted the common currency - euro. Optimal setting of the corporate environment can be a key factor of long-term economic growth. For comparison purposes, the work uses basic macroeconomic indicators such as gross domestic product, the unemployment rate, the employment rate, foreign trade and the inflation rate. The work is also focuses on the comparison of microeconomic environment, when they are used indices of the Organization for Economic Cooperation and Development and the World Bank. These two countries are compared not only to each other but also within the European Union. The analysis shows that the Czech economy is in many indicators below the level of the Swedish economy. The work is also discussed the possibility of using the Swedish model for the Czech economy.
Diplomová práce se zabývá makroekonomickým srovnáním ekonomik Česka a Švédska v kontextu podnikového prostředí. Obě země jsou v současnosti členskými zeměmi Evropské unie a současně ani jedna z nich doposud nepřijala společnou měnu euro. Optimální nastavení podnikového prostředí může být jedním z klíčových faktorů dlouhodobého ekonomického růstu. V práci jsou využity za účelem komparace základní makroekonomické ukazatele, jako je hrubý domácí produkt, míra nezaměstnanosti, míra zaměstnanosti, zahraniční obchod či míra inflace. V práci je taktéž kladen důraz na srovnání mikroekonomického prostředí, kdy jsou využity zejména indexy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo Světové banky. Obě země jsou komparovány nejen vůči sobě navzájem, ale i v rámci zemí Evropské unie. Z provedené analýzy je patrné, že česká ekonomika je v mnoha ukazatelích pod úrovní švédské ekonomiky. V rámci práce je diskutována také možnost využití švédského modelu pro českou ekonomiku.
Description
katedra: KEK; rozsah: 78 s.
Subject(s)
czech, gross domestic product, comparison, business environment, sweden, the swedish model, česko, hrubý domácí produkt, komparace, podnikové prostředí, švédsko, švédský model
Citation
ISSN
ISBN