Impact of Customer Satisfaction on Organisations´ Performance

Abstract
Bakalářská práce poskytuje poměrně zajímavý náhled do problematiky tří odlišných oborů. Nejdříve je kladen důraz na práci s daty v podniku a na významnost informací v organizacích. Dále je pozornost zaměřena na obchodní strategii podniku. Konkrétně na to, jak jsou data používána pro potřeby obchodní strategie. V souvislosti s tím je prezentována koncepce Business Performance Management, stejně tak jako je představena problematika Gap Analysis. Závěrečná část, tedy část týkající se zákaznické spokojenosti, je vzájemně propojena s dřívě uvedenými oblastmi. Zaměřuje se na využívání dat a informací o zákaznické spokojenosti a aplikování poznatků pro potřeby stanovení postupů v obchodní strategii podniku. Hlavní pozornost je věnována vlivu zákaznické spokojenosti na výkonnost podniku a také na to, jak může být zákaznická spokojenost využívána pro zlepšení výkonnosti podniku.
The dissertation presents a rather interesting insight into issues of three different business areas. Firstly, it presents data management within an organisation. Secondly, it focuses on business strategy. More specifically, on how data are used for the purpose of the business strategy. The concept of business performance management as well as gap analysis is introduced. Regarding the last main area, customer satisfaction, there is as well interconnection with previously mentioned two fields since it concerns with the customer satisfaction using data and information utilized within the business strategy processes. The main attention is driven to the influence of customer satisfaction on organisations' performance and how customer satisfaction can be employed in order to improve organisations' performance.
Description
Subject(s)
zákaznická spokojenost, výkonnost, obchodní strategie, data management, dopad, customer satisfaction, performance, business strategy, data management, impact
Citation
ISSN
ISBN