Využití statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování v podniku v mezinárodním prostředí

dc.contributor
dc.contributor.advisorHovorková Valentová Vladimíra, Ing. Ph.D. : 54865
dc.contributor.authorKunášková, Denisa
dc.date.accessioned2020-07-14T07:17:37Z
dc.date.available2020-07-14T07:17:37Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2020-06-24
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2020-6-24
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá využitím statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování v podniku v mezinárodním prostředí.Tématem této práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku fungujícího v mezinárodním prostředí, s využitím statistických metod, zejména regresní analýzy a analýzy časových řad. Na základě finanční analýzy jsou identifikována slabá místa společnosti a následně vyhotoven návrh na jejich zlepšení. Tato práce má sloužit jako zdroj informací pro vybraný podnik a může být použita i jako nástroj při dlouhodobém rozhodování a plánování. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je na základě poznatků získaných z odborné literatury popsán podnik v mezinárodním prostředí, manažerské rozhodování, finanční řízení podniku a vybrané statistické metody. V praktické části je na základě získaných informací z účetních výkazů a výročních zpráv, s využitím finančních ukazatelů a statistických metod, zhodnocena finanční situace podniku Zenit, spol. s.r.o. a díky dosaženým výsledkům je možné predikovat finanční stav na další rok. Pro hodnocení finanční situace podniku jsou zpracována data od roku 2014 do roku 2019.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the use of statistical methods as a tool for managerial decision-making in the company in an international environment.The topic of this work is the evaluation of the financial situation of a selected company operating in an international environment using statistical methods, especially regression analysis and time series analysis. Based on the financial analysis, the weak points of the company are identified and subsequently a proposal for their improvement is made. This work is to serve as a source of information for the selected company and can be used as a tool for long-term decision-making or planning. The work is divided into theoretical and practical part.The theoretical part describes the company in an international environment, managerial decision-making, financial management of the company and selected statistical methods based on the knowledge gained for the literature. In the practical part, based on the information obtained from financial statements and annual reports using financial indicators and statistical methods, the financial situation of the company Zenit, spol. s.r.o. and thanks to the achieved results, it is possible to predict the financial situation for the next year. Data from 2014 to 2019 are processed to evaluate the company's financial situation.en
dc.description.mark
dc.format78 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 1 rozvaha, 1 výkaz zisku a ztráty
dc.identifier.signatureV 202001929
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157397
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemBELÁS, Jaroslav, Eva IVANOVÁ, Monika SOBEKOVÁ-MAJKOVÁ a Mariana STRENITZEROVÁ. 2014. Ekonomika a management podniku. Žilina: Georg. ISBN 978-80-8154-088-2. itemBUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. 2010. Průvodce základními statistickými metodami. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-3243-5. itemFOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. 2016. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 3. vyd. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-87865-33-0. itemPACÁKOVÁ, Viera. 2009. Štatistické metódy pre ekonómov. Bratislava: IURA Edition. ISBN 978-80-8078-284-9. itemPOTUŽÁKOVÁ, Zuzana, Jaroslav DEMEL, Jaroslava DĚDKOVÁ, Šárka HYBLEROVÁ, Jan MAČÍ a Renata ČUHLOVÁ. 2016. Podnik v mezinárodním prostředí. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-311-9. itemBLACK, Ken. 2016. Business statistics: for contemporary decision making. 9hindexth ed. Hoboken: Wiley. ISBN 978-1-119-26923-6. itemPROQUEST. 2019. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest [cit. 2019-09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/ . enditemize parKonzultant: Mgr. Jiří Rozkovecpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectČasové řadycs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční rozhodovánícs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial decision makingen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.titleVyužití statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování v podniku v mezinárodním prostředícs
dc.titleUsage of statistical methods as a tool for managerial decision making in a company in an international environmenten
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMO
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKSY
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000479
local.identifier.stag40278
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06666716
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1929
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
MergingResult1.pdf
Size:
611.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Kunaskova_Posudek_vedouciho.pdf
Size:
238.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP