Využití statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování v podniku v mezinárodním prostředí

Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování v podniku v mezinárodním prostředí.Tématem této práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku fungujícího v mezinárodním prostředí, s využitím statistických metod, zejména regresní analýzy a analýzy časových řad. Na základě finanční analýzy jsou identifikována slabá místa společnosti a následně vyhotoven návrh na jejich zlepšení. Tato práce má sloužit jako zdroj informací pro vybraný podnik a může být použita i jako nástroj při dlouhodobém rozhodování a plánování. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je na základě poznatků získaných z odborné literatury popsán podnik v mezinárodním prostředí, manažerské rozhodování, finanční řízení podniku a vybrané statistické metody. V praktické části je na základě získaných informací z účetních výkazů a výročních zpráv, s využitím finančních ukazatelů a statistických metod, zhodnocena finanční situace podniku Zenit, spol. s.r.o. a díky dosaženým výsledkům je možné predikovat finanční stav na další rok. Pro hodnocení finanční situace podniku jsou zpracována data od roku 2014 do roku 2019.
The bachelor's thesis deals with the use of statistical methods as a tool for managerial decision-making in the company in an international environment.The topic of this work is the evaluation of the financial situation of a selected company operating in an international environment using statistical methods, especially regression analysis and time series analysis. Based on the financial analysis, the weak points of the company are identified and subsequently a proposal for their improvement is made. This work is to serve as a source of information for the selected company and can be used as a tool for long-term decision-making or planning. The work is divided into theoretical and practical part.The theoretical part describes the company in an international environment, managerial decision-making, financial management of the company and selected statistical methods based on the knowledge gained for the literature. In the practical part, based on the information obtained from financial statements and annual reports using financial indicators and statistical methods, the financial situation of the company Zenit, spol. s.r.o. and thanks to the achieved results, it is possible to predict the financial situation for the next year. Data from 2014 to 2019 are processed to evaluate the company's financial situation.
Description
Subject(s)
Časové řady, finanční analýza, finanční rozhodování, finanční ukazatele, regresní analýza, Financial analysis, financial decision making, financial indicators, regression analysis, time series
Citation
ISSN
ISBN