Optimalizace struktury a dotazů podnikové databáze

Abstract
Tato práce pojednává o analýze podnikové databáze a optimalizaci běžně používaných funkcí. Dále navrhuje úpravu databázové struktury a nahrazení univerzálního řešení správy vazeb mezi tabulkami, které zpomaluje výkon celého systému.Dále se zabývá teoretickým řešením optimalizace statistiky a indexů, jejich údržbu a vhodnou metodikou pro jejich optimalizaci.V neposlední řadě probírá možnosti využití In-Memory technologií. I když se jejich použití nehodí pro danou podnikovou databázi v této práci, nově připravovaný software postavený na základech této databáze může využít In-Memory databáze pro načítání 3D modelů.
This work deals with the analysis of the enterprise database and the optimization of commonly used functions. It also proposes modifying the database structure and replacing the universal solution for managing the relationships between tables, which slows down the performance of the entire system.It also deals with the theoretical solution of optimization of statistics and indices, their maintenance and a suitable methodology for their optimization.Last but not least, it discusses the possibilities of using In-Memory technologies. Although their use is not suitable for the given enterprise database in this work, newly prepared software built on the basis of this database can use the In-Memory database to load 3D models.
Description
Subject(s)
MS SQL, optimalizace dotazů, DB, In-Memory, MS SQL, query optimization, DB, In-Memory
Citation
ISSN
ISBN