Vnímání firemní kultury ve vybrané společnosti

Abstract
Cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem vnímají organizační kulturu manažeři vybrané společnosti, do jaké míry se manažeři ztotožňují s hodnotami nové firemní kultury a jaká je jejich míra pracovní spokojnosti ve firmě. Diplomová práce charakterizuje firemní kulturu jako jeden z důležitých prvků řízení lidských zdrojů. Práce je zaměřena na vnímání firemní kultury v různých manažerských pozicích v pojišťovacím prostředí. Nejdříve je práce věnována základům a prvkům firemní kultury. Následuje úvod do oblasti řízení lidských zdrojů vč. obecných specifikací managementu a vedení. Po krátkém představení vybrané společnosti a charakteristice manažerských linií je definována aktuální situace ve společnosti ve vztahu k nové firemní kultuře. Prostřednictvím kvantitativního výzkumu je zjišťováno, jak moc a jakým způsobem je vnímána nová firemní kultura jednotlivými manažery.
The aim of the diploma thesis is to find out how the managers of the selected company perceive the organizational culture, to what extent the managers identify with the values of the new corporate culture and what is their level of job satisfaction in the company. Thesis characterizes corporate culture as one of the important elements of human resource management. It is focused on the perception of corporate culture in various managerial positions in the insurance environment. First, the work is devoted to the basics and elements of corporate culture. The following is an introduction to human resources management, incl. general specifications of management and leadership. After a brief introduction of the selected company and the characteristics of management lines, the current situation in the company in relation to the new corporate culture is defined. Quantitative research is used to find out how much and how the new corporate culture is perceived by individual managers.
Description
Subject(s)
Firemní hodnoty, firemní kultura, kvalitativní výzkum, řízení lidských zdrojů, Corporate values, corporate culture, qualitative research, human resources management
Citation
ISSN
ISBN