Včasné varování pro zvýšení bezpečnosti silniční dopravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci,
Abstract
Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku včasného varování v silniční dopravě. Hlavním cílem všech telematických aplikací i této práce je včasná distribuce informací k řidiči. Telematické systémy zahrnují různé projekty od povinného zavedení systému eCall přes testovací běh různých projektů včasného varování až po koncepty počítající s umělou inteligencí. Budoucnost ukáže ekonomickou návratnost těchto systémů, avšak jejich přínos je nesporný, jak ukazují dosavadní publikované výsledky.Snahou této práce je přispět ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy formou prevence. Základem práce je zjištění a popsání aktuální situace v oblasti varování v případě mimořádných situací v silniční dopravě pomocí studia dostupných zdrojů. Porovnáním současného stavu a aktuálních technologických možností bylo dosaženo závěru, že je možné navrhnout zlepšení poskytující rychlejší přenos varovných informací směrem k řidiči.S ohledem na výše uvedené jsou v práci řešeny následující tři cíle:1. Analyzovat současný stav včasného varování v dopravě v případě mimořádných událostí.2. Navrhnout řešení s ohledem na technologickou dostupnost, ekonomickou návratnost a minimální zpoždění při doručení varování řidiči.3. Prokázat realizovatelnost řešení pomocí ekonomické analýzy.
This Ph. D. thesis focuses on the issue of early warning in the road transport. The main objective of telematics applications and this work is to facilitate timely traffic information to drivers. Telematics systems include a variety of projects from the mandatory implementation of eCall through a test run of various projects for early warning to the concepts based on artificial intelligence. The future will prove the economic benefits of these systems, but their added value is undeniable, as shown by existing experience.The aim of this work is to improve road safety by means of prevention. The basis of the work is to identify and to describe the current situation in the warning field in case of emergencies in the road transport through a research of literature. By comparing the current situation and the current technological possibilities, it was concluded that it is possible to design an improvement providing faster transmission of warning information to a driver.In view of the foregoing, the work deals with the following three objectives:1. To analyze the current state of early warning traffic in case of emergencies;2. To propose a solution with regard to the technology available, economical return and minimal delays in receiving the warning by a driver;3. To demonstrate meaningfulness of proposed solutions by an economic analysis.
Description
Subject(s)
Včasné varování, eCall, Radio-HELP, WAZE, FCD, Connected Car, SMS zprávy, Mapa dopravních podmínek, HD Radio, Early warning, eCall, Radio-HELP, WAZE, FCD, Connected Car, SMS messages, Map of Traffic Conditions, HD Radio
Citation
ISSN
ISBN
Collections