Vybrané prostředky manipulace uvnitř sekt

Abstract
Bakalářská práce se obecně zabývá manipulativními technikami, používanými uvnitř sekt, pomocí kterých jsou ovlivňováni jejich členové. Stěžejní část této práce je teoretická, doplněna o praktickou část, obsahující ilustrativní příklady jednotlivých manipulativních prostředků. Práce je podrobněji zaměřena na Náboženskou společnost Svědkové Jehovovi, kterou zkoumá jak obecně, tak se i zaměřením na manipulativní techniky, sloužící k získávání a ovlivňování členů společenství. Metodologie práce je založena na kritické diskurzivní analýze, pomocí které bude zkoumán specifický diskurz náboženského společenství Svědkové Jehovovi.
The bachelor thesis generally deals with manipulative techniques used by sects, by which their members are influenced. The main part of this work is theoretical, supple-mented by a practical part, containing illustrative examples of individual manipulative means. The work is focused in more detail on the Jehovah's Witnesses Religious Society, which it examines both in general and with a focus on manipulative techniques used to attract and influence members of the community. The methodology of the work is based on critical discursive analysis, through which the specific discourse of the religious community of Jehovah's Witnesses will be studied.
Description
Subject(s)
kritická diskurzivní analýza, manipulativní techniky, sekty, Svědkové Jehovovi, critical discourse analysis, means of manipulation, sects, Jehovah's Witnesses
Citation
ISSN
ISBN