Spolupráce rodičů se SŠ při řešení kázeňských problémů

Title Alternative:The mutual parents - high schools collaboration for resolving the disciplinary issues
Abstract
Bakalářská práce se zabývá otázkou spolupráce rodičů při řešení kázeňských problémů. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, jako je žák, problémové chování, kázeň, spolupráce. Je zde představen i vzdělávací systém ČR, ve kterém se žák ocitá a také popsána spolupráce, odpovědnost a povinnost z hlediska legislativně-právní stránky.V praktické části proběhlo dotazníkové šetření na jedné ze státních škol středoškolského stupně. Byly představeny vnitřní dokumenty a opatření, které škola má, aby preventivně předcházela kázeňským problémům se žáky, její zaměření a oborová orientace. Poté byly prezentovány výsledky dotazníkového průzkumu a v závěru práce jsou shrnuty nejpodstatnější výstupy, navrhnuty možnosti pro zlepšení stávající situace a popsány poznatky pro práci na příštím dotazníkovém průzkumu.
The B.A. thesis deals with the question of cooperation between parents while addressing discipline issues. The theoretical part defines key terms such as the pupil, problematic behaviour, discipline, cooperation. It also introduces the Czech education system and describes cooperation, responsibility and duty from the legislative-legal aspect.The practical part analyses the results of a questionnaire survey at one state secondary school. Inner documents and regulations are introduced, which are implemented by the school in order to prevent discipline issues with the pupils, as well as the school's focus and orientation. The results of the questionnaire survey are presented and the work's conclusion summarises the most important findings, proposes possibilities for improving the current situation, and describes points of departure for future work with similar school questionnaire surveys.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN