Ocenění vybraného podniku

dc.contributorNovák Radek, doc. JUDr. Ing. CSc. : 68119
dc.contributor.advisorPoláček Bohumil, doc. JUDr. Ing. Ph.D., MBA, LLM : 66975
dc.contributor.authorMachatý, Petr
dc.date.accessioned2021-12-23T06:49:04Z
dc.date.available2021-12-23T06:49:04Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2021-09-06
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá oceněním středně velkého podniku. Zaměřuje se na stanovení hodnoty podniku pomocí ekonomických ukazatelů a výnosové metody DCF. Cílem práce je popsat jednotlivé teoretické metody a demonstrovat jejich uplatnitelnost v tomto konkrétním případě. V první části jsou odbornou rešerší analyzovány zdroje pro vyjádření teoretických předpokladů potřebných pro proces oceňování výnosovou metodou, jsou uvedeny předpoklady a požadavky na strukturu a kvalitu vstupních dat. Ve druhé části je provedena aplikace teoretických poznatků v krocích finanční a strategické analýzy konkrétního ocenění, ke kterému je aplikována metoda DCF s korekcí metodou EVA. V závěru je demonstrován výsledek ocenění s analýzou výstupů a srovnání s oceněním podniku z roku 2020, jež bylo zpracováno pro účely oddělení části oceňovaného podniku LITRA, s.r.o. Porovnání výsledků bylo katalyzátorem tématu této práce.cs
dc.description.abstractThis Thesis deals with the valuation of a medium-sized Enterprise. It focuses on determining the Value of a Business using economic Indicators and DCF yield Method. The aim of the Thesis is to describe the individual theoretical Methods and demonstrate their applicability in this particular Case. In the first Part, the Sources for expressing the theoretical assumptions necessary for the Process of Valuation by Means of the yield Method are analyzed by Means of expert research. In the second part is applied the theoretical knowledge in the Steps of Financial and Strategic Analysis of a particular Valuation, which is performed by the DCF Method and corrected by the EVA Method. In conclusion, the result of the valuation with the analysis of outputs and comparison with the valuation of the company from 2020 is demonstrated. The comparison of the results was a catalyst for the topic of this work.en
dc.description.mark
dc.format150 s. (170 494 znaků)
dc.format.extentSchémata, Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202103468
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161147
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemGRÜNWALD, R. a HOLEČKOVÁ, J. 2007. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-26-2 itemMAŘÍK, M. a kol. 2011. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 3. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-67-5 itemMAŘÍK, M. a kol. 2011. Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané problémy. 1. vyd. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-80-4 itemSEPPELFRICKE, P. 2012. Handbuch Aktien- und Unternehmensbewertung: Bewertungsverfahren, Unternehmensanalyse, Erfolgsprognose. 4. überarbeitete Auflage. Stuttgart: Schäffer ? Poeschel. ~ISBN-13: 978-37-91028-79-8 itemSYNEK, M. a KISLINGEROVÁ E. 2015. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-274-8 itemZIMA, P. 2016. Oceňování podniků v právní praxi. V Praze: C.H. Beck. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-623-4 itemPROQUEST. 2019. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Ing. Petr Ort, Ph.D.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectmetodacs
dc.subjectziskcs
dc.subjectkapitálcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjecthodnotacs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectenterpriseen
dc.subjectmethoden
dc.subjectprofiten
dc.subjectcapitalen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectvalueen
dc.subjectvaluationen
dc.titleOcenění vybraného podnikucs
dc.titleValuation of Selected Companyen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000324
local.identifier.stag40353
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis535d0c15-8890-449d-bc00-16e13fa7a317
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3468
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Petr_Machaty_DP_fin.pdf
Size:
2.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_Machaty.pdf
Size:
91.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_Machaty.pdf
Size:
114.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP