Ocenění vybraného podniku

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá oceněním středně velkého podniku. Zaměřuje se na stanovení hodnoty podniku pomocí ekonomických ukazatelů a výnosové metody DCF. Cílem práce je popsat jednotlivé teoretické metody a demonstrovat jejich uplatnitelnost v tomto konkrétním případě. V první části jsou odbornou rešerší analyzovány zdroje pro vyjádření teoretických předpokladů potřebných pro proces oceňování výnosovou metodou, jsou uvedeny předpoklady a požadavky na strukturu a kvalitu vstupních dat. Ve druhé části je provedena aplikace teoretických poznatků v krocích finanční a strategické analýzy konkrétního ocenění, ke kterému je aplikována metoda DCF s korekcí metodou EVA. V závěru je demonstrován výsledek ocenění s analýzou výstupů a srovnání s oceněním podniku z roku 2020, jež bylo zpracováno pro účely oddělení části oceňovaného podniku LITRA, s.r.o. Porovnání výsledků bylo katalyzátorem tématu této práce.
This Thesis deals with the valuation of a medium-sized Enterprise. It focuses on determining the Value of a Business using economic Indicators and DCF yield Method. The aim of the Thesis is to describe the individual theoretical Methods and demonstrate their applicability in this particular Case. In the first Part, the Sources for expressing the theoretical assumptions necessary for the Process of Valuation by Means of the yield Method are analyzed by Means of expert research. In the second part is applied the theoretical knowledge in the Steps of Financial and Strategic Analysis of a particular Valuation, which is performed by the DCF Method and corrected by the EVA Method. In conclusion, the result of the valuation with the analysis of outputs and comparison with the valuation of the company from 2020 is demonstrated. The comparison of the results was a catalyst for the topic of this work.
Description
Subject(s)
podnik, metoda, zisk, kapitál, analýza, hodnota, oceňování, enterprise, method, profit, capital, analysis, value, valuation
Citation
ISSN
ISBN