Trestná činnost páchaná na zahraničních turistech v Praze I

Title Alternative:Criminal activity on foreign tourists in Prague I
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this thesis was to identify and analyze the objective factors associated with committing crimes on foreign tourists in Prague I. The relevant documents were used police statistics and data from the Czech Statistical Office. During processing of 100 824 crimes were used correlation analysis and exploration. Were detected and reported important relationships between the number of such crimes, by age and gender of victims, or criminal activity from the temporal aspects. Examined relations were shown in 22 graphs. The result was the work of the 10 hypotheses about the state and dynamics of crime on foreign tourists in Prague I. Purpose of the study have been met. On the basis of hypotheses were developed set of recommendations for foreign tourists, and a set of recommendations to increase the effectiveness of Police.
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit a analyzovat objektivní skutečnosti související s pácháním trestné činnosti na zahraničních turistech v Praze I. Jako relevantní podklady byly pouţity policejní statistiky a údaje Českého statistického úřadu. Při zpracování údajŧ o 100 824 trestných činech byla pouţita korelační a explorační analýza. Byly zjištěny a popsány dŧleţité vztahy např. mezi počtem trestných činŧ, věkem a pohlavím obětí, nebo trestná činnost z časových hledisek. Zkoumané relace byly zobrazeny v 22 grafech. Výsledkem práce bylo stanovení 10 hypotéz o stavu a dynamice kriminality na zahraničních turistech v Praze I. Cíl práce se podařilo splnit. Na základě stanovených hypotéz byl zpracován soubor doporučení pro zahraniční návštěvníky Prahy, a soubor doporučení pro zvýšení efektivity práce Policie ČR.
Description
katedra: KSS; rozsah: 79
Subject(s)
crime, tourism, statistics, police, victimology, intercultural communication, trestná činnost, turistický ruch, statistika, policie, viktimologie, mezikulturní komunikace
Citation
ISSN
ISBN