Vliv magnetického pole Halbachovy soustavy na chování elektrod v kapalině

Abstract
Tento výzkum se opět věnuje průtokoměrům a navazuje jak na bakalářskou práci, tak na ročníkový projekt v navazujícím studiu. Úkolem bylo zjistit, jaký vliv má Halbachova soustava magnetů na průtokoměrné čidlo a sumarizovat výhody a nevýhody záměny za jeden pár neodymových magnetů. Porovnávají se také různé materiály elektrod. Cílem je určit nejlepší možný materiál pro zabránění vlivům zeta potenciálu. V závěru jsou zhodnoceny jednotlivé body zadání.
This research is again devoted to flow meters and follows both the bachelor's thesis and the year project in the follow-up study. The task was to determine the effect of the Halbach magnet system on the flow meter and to summarize the advantages and disadvantages of replacing it with one pair of neodymium magnets. The aim is to determine the best possible material to prevent the effects of zeta potential. In the end, the individual points of the assignment are evaluated.
Description
Subject(s)
Halbachova soustava magnetů, Průtokoměr, Laminární proudění, Magnetická indukce, Intenzita elektrického pole, Indukované napětí, Comsol, Halbach magnet system, Flow meter, Laminar flow, Magnetic induction, Electric field strength, Induced voltage, Comsol
Citation
ISSN
ISBN