Market internationalization in the regional context

Title Alternative:INTERNACIONALIZACE TRHU V REGIONÁLNÍM KONTEXTU
Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Masaryk university
Abstract
The paper aims to analyse the presence of foreign direct investments that were granted government support in form of investment incentive. The performed analysis consists of the national cultural distance measurement and the foreign presence calculations an indicator of spillover effects including also the intensity of transfer indicator that collectively depict the situation in the Pardubice region of the Czech Republic with the related effects. The research sample of 22 foreign investors is investigated during the period 2002-2014. The cultural distance is calculated by original and modified Kogut-Singh index based on Hofstede´s data of cultural dimensions. The lowest cultural distance from the Czech Republic as a host investment country was found with Spain and Italy. Contrary, the highest cultural distance was measured with Denmark. Findings of the foreign presence investigation report the ability of the Pardubice region to improve or absorb the benefits from localized companies at a steady pace from 2002 to 2011 and afterwards with decreasing trend for the last two examined years. Low level of the foreign presence suggests low potential for know-how spillover from FDI into domestic firms which is supported by values of the intensity of transfer of 0.4 in average.
Cílem příspěvku je analyzovat přítomnost zahraničních přímých investic, kterým byla udělena vládní podpora ve formě investičních pobídky. Provedená analýza se skládá z výpočtu národní kulturní vzdálenosti a dále zahraniční přítomnosti jakožto indikátoru spillover efektů zahrnující také indikátor intenzity transferu. Tyto výpočty společně popisují situaci v Pardubickém kraji v České republice zahrnující také souvisejícími efekty. Výzkumný vzorek 22 zahraničních investorů je zkoumán v časovém období 2002-2014. Kulturní vzdálenost je vypočtena pomocí původního i modifikovaného Kogut-Singh indexu na základě dat Hofstedeho kulturních dimenzí. Nejmenší kulturní vzdálenost od České republiky jakožto hostitelské země investice byla nalezena se Španělskem a Itálií. Naopak nejvyšší kulturní vzdálenost byla změřena v případě Dánska. Závěry týkající se zahraniční přítomnosti ukazují na schopnost analyzovaného regionu zvyšovat nebo případně absorbovat přínosy z lokalizace firem vyrovnaným tempem v letech 2002-2011 a následně snižujícím se trendem v posledních dvou zkoumaných letech. Nízká míry zahraniční přítomnosti ukazuje na nízký potenciál pro vznik pozitivních efektů přelévání know-how z PZI do domácích firem, což je podpořeno také průměrnou hodnotou intenzity transferu okolo 0,4.
Description
Subject(s)
c ultural distance, foreign direct investment, foreign presence, productivity of labour, spillover effect
Citation
ISSN
ISBN
978-80-210-8586-2
Collections